Новини от КиК

Промените в Кодекса на труда от 2017 г.

Измененията и допълненията на Кодекса на труда са публикувани в Държавен вестник, брой 105 от 30.XII.2016 г. Основните промените са свързани с командироването и изпращането на работници и служители в...

Нови 16 професии в Националната класификация на професиите и длъжностите от 2017

През 2017 година работодателите ще могат да назначават работници и служители на нови 16 професии, с които съгласно заповед на министъра на труда и социалната политика беше допълнена Националната класификация...

Измененията в ЗДДФЛ от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗДДФЛ са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от...

Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗДДС са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от...

Измененията в ЗКПО от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗКПО са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от...

Съставителите на годишните финансови отчети ще се вписват в данъчните декларации на предприятията за 2016 г.

Обнародвани са новите образци на годишните данъчни декларациите за 2016 г. В ДВ, бр. 102 от 23. 12. 2016 г., Неофициален раздел (стр. 50) е публикуван образец на годишната данъчна...
Меню