Изцяло дигитално счетоводство
Интерактивно търсене по документи

Лесно можете да качите документите си през телефон или компютър в нашия портал за документи

Счетоводни услуги

Счетоводството, вярното представяне на финансовите резултати и коректното данъчно облагане са важна част от успеха на всяка компания. Данъчното законодателство е изключително динамично навсякъде по света. Затова успешното данъчно планиране и оптимизиране изисква неговото добро познаване. Постоянните изменения на съществуващите и приемането на нови нормативни актове водят до риска от данъчни грешки, ако счетоводството ви не е поверено на достатъчно опитен екип.

В портфолиото на Счетоводна Кантора К и К се включват както малки фирми, така и компании със сложни мениджърски отчети в кратки срокове. За облекчаване на процеса и гарантиране на всички срокове по цялостното обслужване, и тъй като знаем колко важни са сроковете за вътрешните отчети, то ние съгласуваме клиентите си предварителен годишен график.

Нашата сериозна предварителна подготовка, в комбинация с разработените от нас данъчни практики и процедури, са на разположение на нашите клиенти. Опитните ни специалисти не само предвиждат евентуалните проблеми, но и предлагат възможности и решения за минимизиране на данъчните рискове.

Услугите ни включват

ДДС

Изготвяне на ДДС и VIES декларации, консултации във връзка с ДДС ефекти, възстановяване на ДДС и представителство при ревизии.

Данъчни срокове

Текущо проследяване на счетоводни и данъчни срокове. Изчисление и подготовка на всички платежни нареждания за данъчни плащания.

Представителство

Представляваме ви пред данъчните органи по всички възникнали въпроси и казуси, проверки и ревизии – общи, тематични и насрещни.

Счетоводно обслужване

Чрез сключване на договор за счетоводно обслужване със Счетоводна Кантора К и К вие ще намалите своите разходи, ще спестите много от ценното си време и ще насочите енергия си към управлението на вашата дейност. Ние ви предлагаме прецизна и качествена работа, като гарантираме сигурност на вашите данни.

Management reporting

Ние предоставяме отчети на английски език, management reporting, intercompany reporting, както и създаване на отчети и файлови формати по форма и конкретни изисквания на клиента.

Лично облагане

Изготвяне на годишни данъчни декларации за доходи на физически лица. Съдействие при ревизии на физически лица.

От чужбина

Съдействие на чужденци за доходите им с източник България. Консултации по облагане на доходи от чужбина на местни лица.

Консултиране

Текущи данъчни консултации за легално оптимизиране на данъците, валутното законодателство, трансферно ценообразуване и др.

Данъчна защита

Ние си поставяме целта да бъдем свързващото звено между своите клиенти и държавната администрация чрез изграждане на индивидуална данъчна стратегия. Данъчните ни услуги включват:

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита на фирмата пред НАП и НОИ по всякакви възникнали въпроси и казуси.

И още услуги …

Предлагаме на своите клиенти индивидуални съвети, съобразени със спецификата на дейността и насочени пряко към техните нужди като:

 • Данъчно планиране на дейността
 • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
 • Легално оптимизиране на данъците
 • Консултиране на бизнес схеми
 • Прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ
 • Изготвяне на статистически тримесечни форми
 • Консултиране и съдействие при регистрации на компании
Годишно приключване

Годишни данъчни декларации. Счетоводни отчети по НСС и МСС и публикуване на счетоводни отчети в Търговски Регистър. Консолидирани финансови отчети.

Одит

Проверка за условията за задължителен финансов одит на компанията. Заверка на годишни финансови отчети от експерт-счетоводител.

Други отчети

Изготвяне отчети към Българска народна банка, отчети към Националния статистически институт и други.

Спестете време на разумни цени

Доверете се на нашия професионализъм и иновативен подход