Събрахме по-важните въпроси, свързани със счетоводно-данъчните аспекти при разпределянето и изплащането на дивиденти в ООД и ЕООД

и представяме Приложение: Разпределение на дивиденти, чрез което можете едновременно и автоматично да:

1) Изчислите сумите на дивидентите по съдружници;
2) Изчислите данъка върху всеки дивидент и общо;
3) Изготвите Протокол от Общото събрание на съдружниците в ООД или Решение на едноличния собственик на капитала в ЕООД за разпределение на дивиденти;
4) Издадете документ за изплатен дивидент;
5) Съставите всички документи на български, английски или двуезично, в лева и във валута.

Копирайте ЕИК на предприятието, а приложението само́ ще ви попълни данните на фирмата, съдружниците и процентите на дяловото разпределение, извлечени от Търговския регистър.

При посочване на различните видове съдружници приложението прави преценка за това кои дивиденти са облагаеми или необлагаеми, съгласно чл. 194 от ЗКПО и чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ и показва конкретно срока за внасяне на данъка, документи и срокове за подаване в НАП.
Как се облагат дивидентите, разпределени от българско дружество?

Облагането или необлагането на дивидентите е в зависимост на вида на съдружника или собственика, в чиято полза се разпределя печалбата.

Когато дивидентите се разпределят в полза на физическо лице или ЕТ се прилага чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ, съгласно който с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от:
1. дивиденти в полза на местно физическо лице;
2. дивиденти в полза на чуждестранно физическо лице;
3. дивиденти в полза на едноличен търговец.

Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент. Ставката на данъка е 5%, съгласно чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ.

Когато дивидентите се разпределят в полза на юридическо лице се прилага чл. 194 от ЗКПО, съгласно който с данък при източника се облагат дивидентите, разпределени в полза на:
1. чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
2. местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.

Данъкът е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи дивиденти. Данъчната основа за определяне на данъка при източника е брутният размер на разпределените дивиденти, а данъчната ставка е 5% (чл. 197 и чл. 200, ал. 1 от ЗКПО).

Изключение от облагане с данък е въведено с ал. 3 на чл. 194, според която не се облагат дивидентите, разпределени в полза на:
1. местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;
2. договорен фонд;
3. чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба.

Всички тези случаи с облагане или необлагане на дивидентите са предвидени в Приложение: Разпределение на дивиденти, където лесно можете да ги посочите, а приложението само́ ще направи необходимите преценки и калкулации.

Данъкът се удържа и внася от предприятието - платец на дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дивидента. В същия срок предприятието следва да подаде в НАП и в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО. Освен това предприятието е задължено да подаде и справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Доходите от дивиденти се включват в справката за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента. Справката се представя в ТД на НАП по мястото на регистрация на предприятието – платец в срок до 28 февруари на следващата година.

В Приложението: Разпределение на дивиденти сме включили изчислителен лист за счетоводството с информация за сроковете на деклариране в НАП и внасяне на данъка.

В какво съотношение се разпределя печалбата в ООД?

Нормата на чл. 133, ал.1, изречение второ от Търговския закон регламентира, че съдружниците имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено. С оглед диспозитивния характер на разпоредбата, няма пречка в решението да се предвиди друго, в т.ч. и различно съотношение при разпределение на печалбата между съдружниците. Прилагаме данъчна практика:
» Изх. № 2_686 от 10.06.2013 г.

Затова сме предвидили в Приложението: Разпределение на дивиденти процентите на дяловото разпределение по съдружници да са извлечени автоматично от Търговския регистър, но да имате възможността да въведете различни проценти, ако е уговорено друго.

Какви документи са необходими за счетоводството?

За счетоводни цели са достатъчни:
  • Протокол от Общото събрание на съдружниците за ООД или Протокол–решение на едноличния собственик на капитала за ЕООД за разпределение на дивиденти;
  • Документи за платени дивиденти.
Приложението: Разпределение на дивиденти издава тези документи, като прави всички необходими калкулации за данъците. Ще получите и допълнителен изчислителен лист в помощ на счетоводството.

В кои случаи дивидентът може да бъде изплатен в брой с оглед на ограничението в ЗОПБ?

От 01.09.2023 г., ако размерът на дивидента е сума, която е равна или надхвърля ограничението от 1000 лева, предвидено в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), изплащането следва да се извърши по банков път или чрез вноска по сметката. За дадите преди това, ограничение е 10 000 лв.

В случаите когато общата сума на дивидентите, изплатени на всички съдружници надвишава 1000 лв., но спрямо конкретен съдружник, размерът на изплатения му дивидент, определен съгласно дяловото му участие, по силата на отделно решение на общото събрание на съдружниците е в размер по-малък от 1000 лв., нормата на чл. 3, ал. 1 от ЗОПБ не следва да намери приложение, което означава, че ограничението в този случай не важи. Това е така, тъй като за да намери приложение разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ е необходимо размерът на изплатения дивидент да е част от обща престация, дължима към конкретно лице.

Ограничението до 1000 лв. в чл. 3, ал. 1 от ЗОПБ не се отнася и при изплащането на дивидент на съдружник повече от един път в годината, чиято обща стойност е, например 3000 лева, в случай че за всяко едно от плащанията има изготвен протокол – решение на съдружниците и сумата на всяко едно от тези плащания (предвидена в съответното решение на общото събрание) е под законовоопределения размер, то всяко едно от плащанията на дивидент не би следвало да се разглежда като част от свързани помежду си платежни операции на едно и също основание, доколкото всяко едно от плащанията се основава на отделно решение на общото събрание на съдружниците.

Предвид изложеното, следва да се приеме, че общата сума на дивидентите, изплатени на всички съдружници, е правно ирелевантна по отношение приложението на чл. 3,  ал. 1 от ЗОПБ. Прилагаме данъчна практика, от където са изведени тези съждения:
» Изх. № М-26-Д-542 от 21.05.2020 г.
» Изх. № М-39-00-2 от 04.05.2020 г.

В тази връзка Приложението: Разпределение на дивиденти ще ви подсказва, когато сте избрали плащане в брой в нарушение на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Може ли печалбата да се разпредели и изплати авансово преди изтичането на годината?

Отговорът е да, вече може.

В свое ново становище изх.№ 33-00-165 #1/09.06.2022 г. ЦУ на НАП отговаря на въпрос, зададен от Института на дипломираните експерт-счетоводител (ИДЕС), във връзка с досега установената данъчна практика с писма изх.№№53-00- 86/03.08.2020 г. и 53-04142/06.03.2020 г. авансовото разпределяне на дивиденти да се третира като скрито разпределение на печалбата по смисъла на ЗКПО.

За разлика от предходните свои становища, в отговора си от 09.06.2022 г. НАП изразява мнение, че извършеното авансово разпределяне на текущата печалба (преди финансовата година да е изтекла) представлява разпределение на дивидент по смисъла на § 1, т. 4, б. „а“ и „б“ от ДР на ЗКПО, съответно § 1, т. 5, б. „а“ и „б“ от ДР на ЗДДФЛ, когато в годишен аспект е налице нетна счетоводна печалба в размер, равен или превишаващ авансово разпределената сума. Повечe вижте тук.

Спестете време и риск от грешки при съставянето на документи, попълването на данните, изчисленията и преценките за данъка при разпределението и изплащането на дивиденти с Приложението: Разпределение на дивиденти.kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.*
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.
*