В отговор на често задаван въпрос от потребители към нас, свързан с изготвянето на т. нар. нулеви годишни финансови отчети, публикуваме безплатно приложение за генериране на нулеви Баланс и ОПР, както и кратки разяснения с пример.

Пример: Дружество няма дейност, приходи и разходи през текущата и предходната година, а сумите на актива и пасива са по-малки от 500 лв., което представено в хиляди лева е нула.

Въпрос: Какво се посочва в Баланса и Отчета за приходите и разходите (ОПР), предвид това, че съгласно т. 11.4. от СС 1 – „Представяне на финансови отчети“ предприятието не следва да посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период?

Отговор:

Баланс

В гореописания случай в баланса не се посочват никакви раздели, групи и статии, защото те са нулеви, тоест за тях липсва информация за предходния и текущия отчетен период. Посочва се единствено сборният ред на баланса. Балансът ще съдържа „Сума на актива” със стойност нула, съответно „Сума на пасива“ със стойност нула.

Примерен т. нар. нулев баланс можете да генерирате безплатно от тук.

ОПР

Микропредприятие, избрало да съставя съкратен ОПР в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, съдържащо минимално изискуемата информация по т. 20.4. от СС 1, в описания случай може да не съставя съкратен отчет за приходите и разходите, защото такъв отчет съдържа само статии без сборен ред, а съгласно т. 11.4. от СС 1 предприятието не следва да посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период.

Останалите предприятия, които изготвят двустранна форма на ОПР, могат да съставят отчет за приходите и разходите, съдържащ само сборния ред „Общо разходи“ със стойност нула, съответно „Общо приходи“ със стойност нула.

Примерен т. нар. нулев ОПР можете да генерирате безплатно от тук.

Важно: Микро- и малките предприятията могат да не публикуват ОПР в Търговския Регистър

Съгласно чл. 38, ал. 4 и § 3 ДР от Закона за счетоводството микро- и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите.

На практика това означава, че микропредприятията, които не подлежат на задължителен одит, могат да публикуват само баланс, а малките предприятия – само баланс и приложение.

В случай, че в баланса на микропредприятието има салда от минали години, които са по-големи от 500 лв., следва да се посочат в колоната за предходна година. Можете да използвате приложението ГФО за микропредприятие.

Виж още: Годишният финансов отчет на микропредприятията – съдържание и публикуване.