Годишните финансови отчети на акционерните дружества (АД) и командитните дружества с акции (КАД), които са микропредприятия, вече не подлежат на задължителен независим одит от регистрирани одитори. Поправката в чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството влиза в сила от 01.01.2019 г., тоест за първи път ще се прилага за годишните финансови отчети на тези дружуства за 2019 година, които се изготвят сега.

Една от процедурите, които задължително трябва да се извършат в процеса на годишното счетоводно приключване е годишният финансов отчет на всяка фирма да бъде проверен за необходимост от задължителен одит, съгласно Закона за счетоводството.

За лесна и бърза проверка можете да използвате приложението:
Проверка за задължителен одит

За ЮЛНЦ в общественополезна дейност можете да използвате приложението:
Проверка за задължителен одит (ЮЛНЦ)

След като нанесете необходимите данни в приложенията, ще получите отговор на въпроса: Ще има ли необходимост от задължителен одит за даденото предприятие?
Кои предприятия подлежат на задължителен одит?

На задължителен финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:

1. малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
          а) балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.;
          б) нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.;
          в) средна численост на персонала за отчетния период - 50 души;
2. средните и големите предприятия;
3. предприятията от обществен интерес;
4. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
5. предприятия, за които това изискване е установено със закон.

Независимо от горното за АД и КАД обхватът за одита е по-широк и на такъв подлежат тези от тях, които са микропредприятия по смисъла на Закона за счетоводството. Микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите - 700 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 10 души

Промяна в категорията микропредприятие се извършва, когато предприятие за последните два отчетни периода престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория. Категорията се променя от началото на следващия (трети) отчетен период. Когато за последните два отчетни периода предприятието отговаря на показателите за две различни категории, същото се категоризира според показателите за последния отчетен период.

Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на ЮЛНЦ, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели:
1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1 000 000 лв.;
2. размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година - 2 000 000 лв.;
3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди - 1 000 000 лв.

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс.

Какви са санкциите?

Който е задължен и не възложи извършването на независим финансов одит на регистриран одитор, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.
kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.