Във връзка с множество запитвания относно възможността вписани лица в регистъра по чл. 10в, ал. 3 от Закона за хазарта (ЗХ) да бъдат в трудовоправни отношения с организатори на хазартни игри (ОХИ), следва да се имат предвид, както разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), така и тези на ЗХ.  Съгласно чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа в писмена форма. С оглед разпоредбата на чл. 74, ал. 1 КТ трудов договор, който противоречи на закона или на колективен трудов договор или ги заобикаля, е недействителен.
    При определяне на изискванията за заемане на длъжности в игрални зали и игрални казина работодателят – ОХИ следва да се съобразява и със специалната норма на чл. 45, ал. 2, т. 7 от ЗХ, съгласно която в игралните зали и в игралните казина не се допуска присъствието на лица вписани в регистъра по чл. 10г, ал. 1 от ЗХ. За неизпълнение на така регламентираното задължение ЗХ предвижда налагане на административно наказание – имуществена санкция в размер от 5 000 до 20 000 лв. по чл. 110, ал. 1 от ЗХ.
Предвид изложеното, в случай, че при проверка в игрална зала или игрално казино се установи, че назначено лице е вписано в регистъра по чл.10г, ал. 1 от ЗХ, това би представлявало основание за ангажиране административонаказателната отговорност на ОХИ за извършено нарушение на чл. 45, ал. 2, т. 7 от ЗХ чрез налагане на имуществена санкция по чл. 110, ал. 1 от ЗХ в размер от 5 000 до 20 000 лв.