Съгласно чл. 10г от Закона за хазарта (ЗХ) Националната агенция за приходите (НАП) създава и поддържа регистър на уязвимите лица по чл. 10в, ал. 3 от ЗХ и уведомява организаторите на хазартни игри за вписаните в него лица, съгласно чл. 10д, ал. 1 от ЗХ, с цел недопускане на посочените лица до участие в хазартни игри.
За целта, от 12 декември 2022 г. НАП ще предостави за ползване нова електронна услуга с наименование „Предоставяне на справка за уязвимите лица от регистъра по чл. 10г, ал. 1 от Закона за хазарта“, която ще се достъпва чрез портала за електронни услуги на НАП, раздел „Хазарт“.
Услугата може да се достъпи по електронен път през електронния портал на Национална агенция за приходите с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото или упълномощено от него лице.
За получаване на достъп до новата електронна услуга следва да е подадено заявление за ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до услугата „Предоставяне на справка за уязвимите лица от регистъра по чл. 10г, ал. 1 от Закона за хазарта“, съгласно Правилата за ползване на електронните услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис.
Чрез електронната услуга упълномощените лица от ОХИ могат след въвеждане на идентификатор на физическо лице да направят справка дали посоченото от тях лице е вписано в регистъра по чл. 10г от ЗХ.
Национална агенция за приходите ще предостави и услуга от типа „система-система“, чрез която системите на организаторите на хазартни игри ще могат да извършват автоматизирано справки в регистъра по чл. 10г от ЗХ след предоставяне на токън от НАП и съответната интеграция. За целта НАП ще предостави в най-скоро време технически спецификации и указания на заинтересованите организатори на хазартни игри.