НАП предоставя възможност за проверка от организаторите на хазартни игри (ОХИ) в регистър на уязвимите лица за вписаните в него лица, с цел недопускане на посочените лица до участие в хазартни игри през публичен приложно-програмен интерфейс (API) за електронна услуга „Предоставяне на справка за уязвимите лица от регистъра по чл. 10г, ал. 1 от Закона за хазарта“.
Достъп за ползване на публичния приложно-програмен интерфейс (API) за електронна услуга „Предоставяне на справка за уязвимите лица от регистъра по чл. 10г, ал. 1 от Закона за хазарта“ се предоставя от НАП след получено писмено искане от представляващия ОХИ или упълномощено от него лице в свободен текст, в което се посочват: наименование и идентификатор на ОХИ, адрес на управление, наличие на валиден лиценз, имена на упълномощеното лице/лица за комуникация с НАП, данни за контакт – електронен адрес, телефон.
Структурата и формата на съобщенията, начин за подаването им и ред за предоставяне на достъп за ползване на публичен приложно-програмен интерфейс (API) за електронна услуга „Предоставяне на справка за уязвимите лица от регистъра по чл. 10г, ал. 1 от Закона за хазарта“, утвърдени от изпълнителния директор на НАП със Заповед № З-ЦУ-2452/22.12.2022 г.