На основание действащото законодателство в областта на хазарта, всяко административно производството стартира с подаване на искане с приложени към него документи, специфични и изискуеми за всяко конкретно производство. Искането и приложенията се входират в деловодството на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), съгласно Наредба за документите, необходими за издаване на лиценз по Закона за хазарта (НДНИЛЗХ).
При производството по издаване/промяна на лиценз по реда по чл. 22 от Закона за хазарта (ЗХ), НАП изисква официални становища от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", министъра на вътрешните работи и председателя на Българския институт по метрология. 
Следва да се има предвид, че при изискване на становище, се изпраща искането за издаване/промяна на лиценз заедно с копие на приложените документи, като за издаване на първоначален лиценз становището се предоставя в 30-дневен срок от получаване на искането, а за промяна на лиценз - в 14-дневен срок. 
Приложените към искането документи от организаторите на хазартни игри и дейности следва да бъдат представени в цялост и изготвени в съответствие с изискванията на приложимите нормативните актове в областта на хазарта. 
В Закона за хазарта не е предвидена възможност, хазартният оператор да променя подадено искане по свое желание в рамките на едно административно производство. Това би довело до стартиране на ново административно производство за приключването, на което, също следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 22 от ЗХ.