В Декларации и формуляри в рубриката "Интрастат"  са ктуализирани образци на Интрастат документи.