Публикувано е Писмо с изх.№ ЕП-04-19-1234#2 от 21.12.2022 г. на изпълнителния директор на НАП относно прилагането на § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО, (обн., ДВ, бр. 99/2022 г.), с който е въведена задължителна временна солидарна вноска за 2022 г. и 2023 г. за дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, за генерираните свръхпечалби съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2022/1854. 

Писмото е публикувано с сайта на приходната агенция в рубриката "Законодателство", Становища, указания наръчници по ЗКПО.