На интернет страницата на Министерство на финансите е публикувано е Указание № 3 от 29.12.2021 г. на министъра на финансите относно счетоводно отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh. Документът е издаден на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството