Във връзка с промени в Приложение №38 от Наредба №Н-18/2006 г.( ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) е извършена промяна в XSD схемата за подаване на стандартизиран одиторски файл чрез електронната услуга на НАП "Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г."
XSD схемата и примерен XML файл са публикувани в раздел „Програмни продукти“ > „Спецификация за подаване на данни“ >„Електронни магазини“.