Национална агенция за приходите, Ви уведомява, че след средата на  месец октомври 2022 г. окончателно се преустановява възможността за достъп до електронните услуги с контролиран достъп (ЕУКД), предоставяни от Агенцията на административни органи, органите на съдебната власт и други външни институции по силата на нормативно изискване или сключени актове за взаимодействие между Национална агенция за приходите (НАП) и съответната организация в старата платформа за е-услуги, достъпни на стария Портал за електронни услуги на НАП.
Стартира новият Портал за електронни услуги на НАП, в който служителите на административни органи - външни институции, ще могат да достъпват функционалността на ЕУКД от секция „Контролиран достъп – институции“ по досегашния ред и начин, след електронна идентификация с квалифициран електронен подпис (КЕП).
Независимо от новата технологична среда, реализирана в обновената платформа за е- услуги на НАП, функционалността на ЕУКД е изцяло запазена и остава непроменена. За администраторите на съответните външни институции ще продължи да се прилага досегашният подход за управление на достъпа на крайните потребителите до ЕУКД, като добавяне на нов краен потребител, въвеждане или редактиране на данни за потребител, прекратяване (деактивиране) или отнемане на права на крайните потребители на външната организация, които достъпват съответните ЕУКД. Крайните потребители също ще могат да ползват ЕУКД на НАП по познатия до сега начин, идентично на възможностите, които предоставяше функционалността на електронните услуги с контролиран достъп в стария е-Портал на НАП.
За ползване на електронните услуги с контролиран достъп в секция „Контролиран достъп – институции“ от новия е-Портал на НАП не се изискват никакви допълнителни действия от потребителите от външните организации. Всички текущи достъпи до ЕУКД от стария е-Портал, както и налични данни и съществуваща информация за предоставени/редактирани/променени/отменени права на достъп или деактивирани потребители - администратори и/или крайни потребители, които са били въведени от администратор на НАП или администратор на съответната външната организация, са мигрирани в новия е-Портал на НАП към датата на стартиране на Портала. 
При въпроси или необходимост от съдействие можете да се свържете с нас на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.