През 2023 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността (ГОД) на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).
За да получите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността, моля да кликнете върху съответната група, в която попадате:
Нефинансови предприятия
1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс – физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци (ЕТ), както и физическите лица в случаите по чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ);
2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс
Финансови предприятия
3. Застрахователи
4. Инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел
5.Пенсионноосигурителни дружества
6. Пенсионни фондове
6. Пенсионни фондове: 
   - Годишен отчет за дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване през 2022 година
   - Годишен отчет за дейността на фондовете за извършване на плащания през 2022 година
Предприятия с нестопанска цел
7. Предприятия с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.
Бюджетни предприятия и банки
8.Бюджетни предприятия
9. Банки
Предприятия в ликвидация или несъстоятелност
10. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност
    - Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2022 година
    - Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2023 година
Предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност
11. Предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност

Предприятия, които нямат задължение за подаване на ГОД

1. Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) и нямат задължение за подаване на ГОД, могат да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, като подадат в НСИ декларация (Приложение № 11 - Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност), с която да декларират икономическа неактивност за 2022 година.
2. В случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност през  2023 г., за лицата не е налице задължение за подаване на ГОД. Те могат да подадат в НСИ, ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2023 година (Приложение  № 10 - ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2023 година).

Годишен отчет за дейността може да бъде подаден по един от следните начини:
1. По електронен път, чрез КЕП или чрез ПИК, издаден от НАП - в ИС „Бизнес статистика“ на адрес - https://isbs.nsi.bg , като:
-  с КЕП може да бъде подаден от всички групи задължени лица;
-  задължително с КЕП се подава от данъчно задължени по ЗКПО/ЗДДФЛ лица;
- може да бъде подаден с ПИК единствено от лица - нефинансови предприятия, несъставящи баланс - физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, вкл. ЕТ, както и физически лица в случаите по чл.29а от ЗДДФЛ.

2. На хартиен носител 
Хартиени формуляри на ГОД се подават единствено с годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка /обратна разписка/, само от лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец. 
Формулярите на годишни отчети на лицата и статистическите справки могат да бъдат изтеглени и разпечатани от официалните Интернет страници на НСИ и НАП: www.nsi.bg и www.nap.bg или да бъдат закупени от НСИ (за Нефинансови предприятия, съставящи баланс и за Предприятия с нестопанска цел). Формулярът на ГОД на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс, на хартиен носител, ще се разпространява безплатно в съответните териториални структури на НАП и НСИ.