В ДВ бр. 104 от 08.12.2020 г. е публикуван ЗИД на ЗДДС, с който се въвеждат и допълнения и изменения и в ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗСч.

В хода на съгласуване на промените по предложение на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) се прие удължаване на сроковете за подаване на годишните данъчни декларации (ГДД) на задължените лица по ЗКПО и приравнените на тях лица по ЗДДФЛ, както и за внасяне на съответните данъци. Във връзка с това се прие и промяна, свързана с началния срок за подаване и плащане на годишните данъци - от 1 март за данъчно задължените лица по ЗКПО и приравнените на тях лица по ЗДДФЛ. Удължени са и сроковете по ЗСч за публикуването на годишните финансови отчети.

Нов срок от 1 март до 30 юни за подаване на ГДД

От 1 март до 30 юни е срокът за:
  • Изготвяне и подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО и плащане на данъците по тях;
  • Изготвяне и подаване на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за ЕТ и регистрираните земеделски стопани и плащане на данъците по тях.
Промяната се отнася, както за годишните данъчни декларации за 2020 г., така и за следващите години.

Непроменен остава срокът 30 април за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за физическите лица (без ЕТ и регистрираните земеделски стопани).

Относно отстъпката от годишния данък за довнасяне по ЗДДФЛ

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по чл. 48, ал. 1 и 2, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март. Общият размер на ползваната отстъпка за данъците по чл. 48, ал. 1 и 2 не може да превишава 500 лв.

Промени при авансовите вноски по ЗКПО

Авансовите вноски се правят върху прогнозната данъчна печалба за съответната година, както досега, но вследствие на промяната на срока за подаване на ГДД се наложи синхронизиране на свързаните разпоредби в ЗКПО, като навсякъде показателят нетни приходи от продажби за предходната година се замени с нетни приходи от продажби за годината, преди предходната година. Което означава например, че за определяне на това дали ще се внасят авансови вноски за 2021 г., се взимат предвид нетните приходи от продажби за 2019 г., а не за 2020 г., както беше досега.

По тази причина данъчно задължените лица ще декларират авансовите вноски с отделна данъчна декларация по образец в срок от 1 март до 15 април на същата година, а не заедно с годишната данъчна декларация, както беше досега.

Поради изместването на датата на деклариране и внасяне на годишния корпоративен данък се въвеждат и следните промени:
  • Въвежда се нов краен срок до 15 ноември за подаване на декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансови вноски;
  • Авансовата вноска за месец декември и авансовата вноска за третото тримесечие се внасят до 1 декември на текущата година;
  • Изменения се допустимото превишение на корпоративния данък над определените авансови вноски от 20 на сто на 25 на сто.
Промените целят компенсиране на възможностите за неточно планиране от данъчно задължените лица на прогнозната печалба, влияеща върху размера на авансовите вноски към края на данъчната година.

Във връзка с тези промените сме направили необходимите актуализации на:

Калкулатор: Авансови вноски ЗКПО
Калкулаторът проверява дали следва да внасяте месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък, ако трябва да внасяте, изчислява размерите на месечните или тримесечните авансови вноски и визуализира сроковете за внасянето им.

Калкулатор: Промяна на авансови вноски ЗКПО (чл. 88)
Чрез този калкулатор ще можете да направите анализ, колко да е увеличението или намалението на декларираните авансови вноски (тримесечни или месечни), така че да не се внасят лихви, ако са декларирани по-малки авансови вноски, и съответно с колко е надвишението на вноските, при внесени по-високи авансови вноски и последваща по-ниска прогнозна данъчна печалба.

Удължен срок до 30 септември за публикуването на ГФО

Във връзка с промяната в сроковете за подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ (до 30 юни на следващата година) се удължават сроковете в чл. 38 от ЗСч за публикуване на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади по глава седма - до 30 септември на следващата година. Удължен е и срокът за публикуването на декларацията за неизвършване на дейност през годината до 30 юни на следваща година. Това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност.

Удължените срокове за публикуването на годишните отчети и декларациите за неизвършване на дейност се отнасят включително и за предприятията, които следва да публикуват своите ГФО или декларации в интернет, което те вече могат да направят лесно и удобно в страницата ни (от тук).
Измененията в сроковете за деклариране на данъка, съответно за публикуване на годишните финансови отчети, водят и до промени, свързани с тези срокове, съответно в Търговския закон (чл. 245), в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (чл. 40, ал. 3), в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 71д за трансферното ценообразуване) и в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Актуализирани са всички срокове в безплатното ни приложение: Чек лист Приключване 2020 г. и Подготовка 2021 г.


kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.