В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с преходни разпоредби на който са въведени промени и в останалите данъчни закони,  в сила от 01. 01.2020 г., а именно:

Закона за акцизите и данъчните складове;
Закона за данък върху добавената стойност;
Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
Закона за местните данъци и такси,
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
Закона за счетоводството.
 
Линк към ЗИД на ЗКПО от ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. тук.