От тук можете бързо и лесно да публикувате в нашия сайт:
ГФО на предприятията по чл. 38, ал. 1 , т. 3 от ЗСч или
Декларация за неосъществяване на дейност от предприятията по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква "б".

Внимание! Публикуването чрез интернет се отнася само за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 и само за декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2, “б” от Закона за счетоводството, тоест отнася се за предприятията, които не са вписани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Например: ДЗЗД, фондация, сдружение, клон на чуждестранно лице, търговско представителство, адвокатско дружество, нотариално дружество, училищно настоятелство, читалище, църковно настоятелство, взаимоспомагателна каса и други, с изключение на ЮЛНЦ в обществена полза и регистрираните в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

По Ваша заявка ще публикуваме и документи на предприятия, които нямат законово задължение да публикуват отчетите си в интернет, но с това няма да отпадне ангажимента им да публикуват своите ГФО или декларации в Търговския регистър.

Как да публикувате?

Вие качвате през платформата необходимите документи от тук, системата ще Ви генерира проформа, по която да платите. До един работен ден след получаване на сумата по нашата банкова сметка, Вашите качени отчети ще бъдат достъпни на нашия сайт в публичната му част. Вие ще получите по имейл издадената фактура и линк с публикувания отчет.

Това е. Без излишни данни. Само необходимото.

Каква е цената?

Цената за публикуване е 9.89 лв. без ДДС на ГФО/декларация.

Какви са законовите срокове и изисквания?

Съгласно Закона за счетоводството:

ГФО на предприятията по чл. 38, ал. 1 , т. 3 от ЗСч се публикува до 30 юни, но тази година срокът е удължен до 30 септември със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

Декларацията за неосъществяване на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква “б” се публикува до 31 март, но година срокът е удължен до 30 юни със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

Когато отчетите и докладите на предприятията се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им. При поискване предприятията предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.

Ние осигуряваме изпълнение на законовите изисквания, като за всяко предприятие получавате конкретен линк с публикувания отчет.

Какви са санкциите?

Съгласно чл. 74 от ЗСч който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.


Отчетите се публикуват във вида, в който са подадени от заявителя. КиК Инфо не носи отговорност за подадени непълни, неточни или неверни данни.

Приятна и ползотворна работа със сайта!
От тук можете да изтеглите образеца на декларацията за неосъществяване на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч.