От 01.07.2021 г. влизат в сила новите европейски ДДС правила, свързани с дистанционните продажби на стоки и определени видове услуги с получатели данъчно незадължени лица от други държави-членки. В тази статия ще акцентираме върху най-важното, свързано с промените при доставките на услуги от 01.07.2021 г.

Във връзка със споменатите промени, актуализирахме и разширихме Приложението за определяне на начина на облагане и мястото на изпълнение при доставка на услуга съгласно чл. 20б-24 от ЗДДС.

Как ще ви помогне то?

Чрез това приложение, след като изберете съответния вид услуга и вид получател, можете да определите автоматично:
  • Мястото на изпълнение на услугата, съгласно чл. 20б-24 от ЗДДС
  • Дали услугата е облагаема с ДДС или не
  • Основанието на неначисляване на ДДС за фактура изписано на български и английски
  • В коя колона от дневника за продажбите се включва доставката
  • В коя клетка от справката-декларация по ЗДДС се включва доставката
  • Дали доставката се включва във VIES декларацията и в коя колона от нея
  • Дали за услугата се прилага режим в Съюза / One-Stop Shop (OSS).
Какво се променя накратко?

Според новите правила, ако извършвате определени видове услуги на данъчно незадължени лица от друга държава членка по потребление, трябва да направите избор от два варианта, за да приведете дейността си в съответствие със закона:

Вариант 1: Да се регистрирате по ДДС в данъчната служба на всяка държава членка по потребление, когато извършвате услуги към получатели, които са данъчно незадължени лица от друга държава членка. Следва да начислявате ДДС върху продажбите си по ДДС ставките на държавите членки, в които са местата на изпълнението на услугите. Това предполага да имате обслужващи счетоводни кантори в тези други държави членка и да общувате с данъчните администрации на тези държави членки.

Вариант 2: Да се регистрирате в България по режим в Съюза т.нар. One-Stop Shop (OSS). Отново следва да начислявате ДДС върху продажбите си по ДДС ставките на държавите членки, в които са местата на изпълнението на услугите. Но при този вариант цялото начисленото ДДС се внася на тримесечие в българската НАП, а нашата данъчна администрация има ангажимента да прави разчитането с другите данъчни администрации на държавите членки. При този вариант възниква задължение за подаване на допълнителни тримесечни справки-декларации по ЗДДС. Законът изисква също така да създавате и съхранявате специални регистри за всички облагаеми продажби за режима OSS, в продължение на 10 години.

Държава членка по потребление при доставка на услуги е държавата членка, в която е мястото на изпълнение на доставката на услуга.

Безспорно за българските компании по-удобен, по-евтин и административно по-лек е Вариант 2, като и в двата случая, както досега, доставчиците така трябва да са организирали дейността си, че да могат да идентифицират от коя държава е всеки клиент, който не предостави валиден ДДС номер.

Важно: Режимът в Съюза не се прилага за услуги, предоставени в държава членка, в която данъчнозадълженото лице е установило стопанската си дейност или има постоянен обект. Доставката на тези услуги се декларира пред компетентните данъчни органи на тази държава членка в справка-декларацията за ДДС, както е предвидено в член 250 от Директива 2006/112/ЕО.

Режимът в Съюза може да се прилага за доставки на услуги, извършвани от данъчно задължени лица, които не са установени в държавата членка по потребление, при доставки на услуги на данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в Европейския съюз.

Праг от 10 000 евро при цифровите услуги

Имате право да изберете къде да бъде място на изпълнение при доставка на:
  • услуги, извършвани по електронен път
  • далекосъобщителни услуги
  • услуги за радио- и телевизионно излъчване.
Това право възниква, ако оборотът (без ДДС) от тези услуги, събран с оборота от вътреобщностните дистанционни продажби на стоки не надвишава през текущата календарна година и не е надвишавал през предходната календарна година 10 000 евро. Тогава мястото на изпълнение е на територията на България и следователно начислявате българското ДДС. Но вие можете да изберете, вместо да следите кога ще надвишите този оборот, да изберете да облагате тези услуги в другите държави членки по потребление, независимо от прага. Изборът се осъществява като се регистрирате по режим в Съюза. В този случай ще бъдете обвързани с решението си в продължение на две години.

Този праг важи и при определянето на мястото на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, които не са обект на настоящото изложение.

Този праг не важи при определянето на мястото на изпълнение при останалите видове доставки на услуги.

Всички тези подробности са предвидени в  Приложението за определяне на начина на облагане и мястото на изпълнение при доставка на услуга съгласно чл. 20б-24 от ЗДДС, a освен него, нашите абонирани потребители могат да открият в меню "Данъци" още и:kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.*

Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват kik-info.com.
Направи абонамент от тук.