На 4 ноември България е получила разрешение да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/EO относно общата сисистема на данъка върху добавената стойност.

Това означава, че прагът за задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС се увеличава от 50 000 на 100 000 лева. Изменението влиза в сила от 01.01.2023 г.

Съгласно член 287, точка 17 от Директива 2006/112/ЕО България може да освободи от облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) данъчно задължените лица, чийто годишен оборот не надвишава равностойността в национална валута на 25 600 EUR по обменния курс в деня на присъединяването на страната.

С писмо, заведено в Комисията на 17 май 2022 г., България поиска разрешение да въведе специална мярка за дерогация от член 287, точка 17 от Директива 2006/112/EO и така да освободи от ДДС данъчно задължените лица, чийто годишен оборот не е по-висок от равностойността в национална валута на 51 130 EUR по обменния курс в деня на присъединяването й.

Специалната мярка ще се прилага до 31 декември 2024 г. - датата, до която държавите членки трябва да транспонират Директива ( EC ) 2020/285 на Съвета. От посочената директива следва, че от 1 януари 2025 г. на държавите членки ще бъде разрешено да освободят от ДДС доставките на стоки и услуги, извършвани от данъчно задължени лица, чийто годишен оборот в дадена държава членка не надвишава праг от 85 000 EUR или равностойността им в национална валута.

Линк към документа: