През месец декември в няколко броя на Държавен вестник бяха обнародвани измененията за 2021 г. в счетоводството, данъците и осигуряването. По-долу обобщаваме по-важните промени структурирано.

Удължени срокове за подаване на декларации и внасяне на данъци

Удължават са сроковете за подаването на годишните данъчни декларации на предприятията. Те ще се подават от 1 март до 30 юни на следващата година. Това се отнася за декларациите по чл. 92 от ЗКПО и по чл. 50 ЗДДФЛ за ЕТ и регистрираните земеделски стопани. В същия срок ще се плащат и данъците по тях.

Удължават се сроковете за публикуване на годишните финансови отчети до 30 септември на следващата година, а за декларацията за неактивност – до 30 юни на следващата година. Удължените срокове важат и за годишното счетоводно приключване за 2020 г.

Физическите лицата, които подадат годишната си данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5% върху данъка за довнасяне, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март. Общият размер на ползваната отстъпката не може да превишава 500 лв.

Авансови вноски за корпоративен данък

Авансовите вноски се правят върху прогнозната данъчна печалба за съответната година както досега, но за определяне на това дали ще се внасят авансови вноски се взимат предвид нетните приходи от продажби за годината, преди предходната година.

Данъчно задължените лица са длъжни да подадат нова декларация по образец за деклариране на авансовите вноски в срок от 1 март до 15 април.

Променя се срокът за внасяне на последната авансовата вноска на 1 декември, вместо 15 декември. Въвежда се и нов краен срок до 15 ноември за подаване на декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансови вноски. Изменения се допустимото превишение на корпоративния данък над определените авансови вноски от 20% на 25%.

Софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

Ползването на СУПТО става изцяло на доброволен принцип. Лицата, които използват СУПТО от списъка на НАП ще се ползват от определени данъчни облекчения, както следва:

1) Те ще имат възможност за ускорено възстановяване на данъчен кредит в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията (в сила от 12.12.2020 г).

2) При първо нарушение за неиздаване на фискален бон няма да им се налага принудителна административна мярка “запечатване на търговски обект” (в сила от 12.12.2020 г.)

3) Ще могат да амортизират ускорено с годишната данъчна амортизационна норма до 100% следните данъчно амортизируеми активи от категория VI (включително и при определяне на данъчния финансов резултат за 2020 година):
  • СУПТО или право на ползване на СУПТО, включен в списъка на НАП;
  • компютри, периферни устройства за тях или мобилни телефони, на които е инсталиран СУПТО включен в списъка на НАП.
За избралите СУПТО е важно да се отбележи следната нова санкция от ЗДДС:
Лице, което е избрало да използва в търговски обект СУПТО от списъка на НАП, но което въпреки това използва друг софтуер, невключен в списъка на НАП, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция - от 10 000 до 20 000 лв.

Относно данъците върху разходите

Освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот" ще е налице, само ако към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната агенция за приходите.

Необлагаемият размер на ваучерите за храна е повишен от 60 лв. на 80 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице.

Ново данъчно облекчение във връзка с ремонт и подобрения

Въвежда се ново данъчно облекчение на физическите лица, като се приспадат от общата годишна данъчна основа направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2 000 лв. когато едновременно са налице следните условия:
1. недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;
2. данъчно задълженото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;
3. подобренията и/или ремонтът са извършени от местни лица на държава - членка на ЕС или страна по СЕИП;
4. недвижимият жилищен имот не е включен в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;
5. данъчно задълженото лице притежава законов документ за платения труд;
6. данъчно задълженото лице и лицето, извършило ремонта, не са свързани лица.

Облекчението се прилага за доходи, реализирани след 01.01.2021 г.
 
Увеличени данъчни облекчения за деца

Значително се увеличават за 2021 г. размерите за данъчните облекчения за деца, както следва:
- 4500 лв. за едно дете;
- 9000 лв. за две;
- 13500 лв. за три и повече деца;
- за дете с увреждания – 9000 лв.

Понастоящем тези размери са:
- 200 лв. за едно дете;
- 400 лв. за две;
- 600 лв. за три и повече деца;
- за дете с увреждания – 2000 лв.

Важно: Новите размери на облекченията се прилагат само за доходи, реализирани през 2021 г.

Административно облекчение за физическите лица

Физическите лица, които не са ЕТ или самоосигуряващи се лица, няма да са задължени да издават документ за дохода си, ако са получили сумите по банков път, или доходите са обложени с окончателен данък, или доходите са освободени от облагане като получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, или когато платецът издава "Сметка за изплатени суми".

Заплати

Увеличава се размерът на минималната работна заплата за страната (МРЗ) на 650 лв.

През 2021 г. за осигурителен стаж ще се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.

Осигуровки

Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 650 лв. и съответно:
  • За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 325 лв.
  • За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 650 лв.
Променят се минималните осигурителни доходи (МОД) и вноските за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ).

Запазват се:
  • Размерите и разпределението на осигурителните и здравните вноски;
  • Максималният месечен размер на осигурителния доход от 3000 лв.;
  • Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители на 420 лв;
  • Нулевата вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Нова санкция в ДОПК, свързана с прилагане на СИДДО без основание

В сила от 01.01.2021 г., който не внесе или внесе в по-малък размер данък съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане или Закона за данъците върху доходите на физическите лица в установения срок за внасяне на данъка, без да са удостоверени основанията за прилагане на СИДДО, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 5 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от 15 000 лв. При повторно нарушение наказанието е глоба за физическите лица или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер 10 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от 30 000 лв.

Храни и ДДС

Намалената ставка на ДДС от 9% се прилага и за доставка на храна за вкъщи от 01.12.2020 г. до 31.12.2021 г.

Дистанционни продажби по ЗДДС
в сила от 01.07.2021 г.

Във връзка с Директива (ЕС) 2017/2455 и Директива (ЕС) 2019/1995В в ЗДДС се въвеждат нови правила и режими, отнасящи се за доставки с получатели данъчно незадължени лица в ЕС. Накратко следните:

1) Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на територията на ЕС (чл. 14, ал. 1)
До 31.12.2020 г. това е режим дистанционни продажби.

2) Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии (чл. 14, ал. 3)
Стоките се изпращат или транспортират от трети страни или територии от доставчика до получателя (данъчно незадължено лице) в държава членка.

3) Вътрешни дистанционни продажби (чл. 14а, ал. 5, т. 3)
При тях стоките се изпращат или транспортират на територията на една и съща държава членка от данъчно задължено лице, което не е установено на територията на Европейския съюз.

4) Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс (чл. 14а)
Електронен интерфейс е устройство или програма, която позволява комуникация между две независими системи или система и краен получател и може да включва уебсайт, портал, платформа, интерфейс за приложни програми и други подобни средства.

5) Въвеждат се и правила за внос на стоки по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии и специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос. Отнасят се за пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на акцизни стоки, за данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, включително в страната.

Промени има и в Режим извън Съюза и Режим в Съюза, като обхватът им от 01.07.2021 г. се разширява до всички други услуги, предоставяни на данъчно незадължени лица, установени в ЕС. В режима в Съюза, освен доставките на услуги, се включват и вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и вътрешни дистанционни продажби на стоки.

С разширяването на обхвата на доставките лицата ще декларират и плащат ДДС само в една държава членка, независимо от това къде е дължим данъкът. С това отпада задължението за проследяване на оборота за дистанционни продажби и съответната регистрация в друга държава членка.

Данъчно задължени лица, които са регистрирани за прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза, могат да продължат регистрацията си за прилагане на режим в Съюза или режим извън Съюза, като подадат заявление по електронен път за актуализация на данните в подаденото първоначално заявление за регистрация, считано от 1 април 2021 г. до 30 юни 2021 г.

Въвежда се праг от 10 000 евро за определяне място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, които се предоставят на данъчно незадължени лица, ако доставчикът, включително който управлява електронен интерфейс, е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията само на една държава членка.

До достигането на този праг, доставките са с място на изпълнение в държавата членка на доставчика. След надхвърлянето на прага – доставките са с място на изпълнение в държавата на потребление. Условието общата стойност без ДДС на доставките да не надвишава през текущата календарна година и не е надвишавала през предходната календарна година 10 000 евро или равностойността им в националната валута на държавата членка, в която е установен доставчикът.

Brexit

След 31.12.2020 г., датата на изтичането на преходния период по чл.126 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, идентификационните номера по ДДС на търговците от Обединеното Кралство, започващи с префикс “GB”, няма да са валидни за целите на вътреобщностната търговия и няма да бъде възможно извършване на проверка за тяхната валидност чрез сайта на Европейската комисия за проверка на номер по ДДС тук.

Считано от 01.01.2021 г., на търговците от Северна Ирландия, които извършват сделки със стоки на територията на Европейския съюз съгласно Протокола за Ирландия/Северна Ирландия, ще им бъдат издадени идентификационни номера по ДДС, започващи с префикс “XI”. Валидността на тези номера ще може да бъде проверявана на сайта на Европейската комисия.

След изтичането на преходния период – 31.12.2020 г., разпоредбите на правото на Съюза в областта на ДДС вече няма да се прилагат по отношение на Обединеното кралство или на неговата територия, като от 01.01.2021 г. кралството е трета страна. При определени условия доставката на стока от и за Северна Ирландия ще се третира като ВОП, респективно ВОД. Предвидени са специални клаузи за третирането на лица от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, които са регистрирани по чл. 97б от ЗДДС във връзка с регистрация по чл. 96, ал. 9 или дерегистрация, възстановяването на ДДС, както и третирането на доставките, за които транспортът започва преди 01.01.2021 г. и завършва след тази дата.