В края на годината идва времето за ползването на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания. Редът и условията за ползването им са регламентирани в чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ.

И тъй като за придобитите през 2021 г. доходи ще се прилагат 22,5 пъти по-високи данъчни облекчения за деца в сравнение с тези от миналата година, то това предизвика голям интерес сред работниците и служителите, както и множество въпроси сред работодателите и счетоводителите.

Новите по-високи годишни размери са приети с § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн. ДВ. бр.104 от 08.12.2020 г.), съгласно който размерът на еднократното облекчение за деца е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 4500 лв. (сума за получаване 450 лв.), за две – 9000 лв. (сума за получаване 900 лв.), а за три и повече – 13500 лв. (сума за получаване 1350 лв.). Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 9000 лв. (сума за получаване 900 лв.). Тези размери се отнасят само за данъчната 2021 година. Сумите за получаване могат да бъдат по-малки в зависимост от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ. Точните суми ще бъдат изчислени от Вашия счетоводител при подготовката на месечната ведомост за заплати.

Важно е да се отбележи, че лица, които през годината са били по майчинство или са получили други необлагаеми доходи, не е възможно да ползват данъчни облекчения, тъй като не са получавали облагаем доход, съответно не са плащали данък, и не формират годишна данъчна основа, към която да се прилага намалението. В този случай данъчното облекчение може да се ползва от другия родител, ако отговоря на условията на закона. Това е така, защото философията на данъчните облекчения за деца (както и на всички останали данъчни облекчения) е те да са насочени изцяло към плащащите данъци през съответната година лица. Данъчното облекчение представлява намаление на данък. Когато едно лице не дължи данък, съответно не ползва данъчно облекчение. С други думи внасяш данък върху дохода си – получаваш данъчно облекчение. И обратно: не внасяш данък – не получаваш данъчно облекчение.

Друг съществен момент е, че преди да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение, служителите трябва да проверят своята лична данъчно-осигурителна сметка в НАП. Ако имат неплатени задължения, следва да ги погасят, за да могат да се възползват от данъчната отстъпка.

Ако в нарушение и двамата родители едновременно ползват данъчното облекчение за едно и също дете в пълен размер, то всеки от тях дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Ако служителят избере да ползва данъчно облекчение за дете чрез работодателя си, то в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г. трябва да предостави пред работодателя си попълнен и подписан съответния образец на декларация от сайта на НАП:
 - Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца за 2021 г.
 - Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания 2021 г.

Ако служител пропусне да представи декларация за ползване на данъчните облекчения за деца или деца с увреждания пред работодателя си в указания по-горе срок, то не губи правата си, а може да ползва облекченията чрез втория вариант, описан по-долу.

Вторият вариант за служителите да ползват данъчни облекчения за деца е като изберат да подадат своите годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ в НАП на хартия, чрез ПИК или чрез електронен подпис.

Препоръчваме на всеки, който планува да ползва данъчни облекчения за деца за 2021 г., да се запознае подробно с информацията от сайта на НАП от тук: Ползване на данъчните облекчения за деца за 2021 година.
Изчисленията

По-долу ще се спрем на конкретни примери, с които да онагледим как ще се отрази ползването на данъчни облекчения за деца при служителя и при работодателя.

Нека разгледаме пример със служителка с 2 деца и месечно брутно трудово възнаграждение от 1500 лв., което е близко до средната работна заплата за страната. При тази ситуация служителката има право на данъчно облекчение от данъчната основа в размер на 9000 лв., но не повече от сумата на общата годишна данъчна основа, която е 1500*12=18000 лв., което означава, че служителката ефективно може да получи 900 лева, представляваща сумата от спестения данък от данъчното облекчение (9000лв.*10%).

В гореспоменатото указание на НАП е записано: “Предвид че новите размери са много по-високи, а тези данъчни облекчения се ползват само в годишен размер, в голяма част от случаите ще е налице надвнесен данък. В тази връзка, когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък през годината и съответно е налице надвнесен данък, работодателят в срок до 31 януари 2022 г. възстановява разликата на работника/служителя. В този случай възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на това физическо лице или на други лица по трудови правоотношения.”

Във фиша с месечната работна заплата тук виждаме, че служителката има удръжка за данък само 129.33 лв. Което означава, че работодателят ще заплати общо 900 лева на служителката в срок до 31.01.2022 г., която сума той ще приспада от следващи плащания за данък върху доходите от трудови правоотношения. Ако този работодател има само една служителка, при равни други условия, това означава работодателят да приспада тази сума в следващите 7 месеца (1500 лв./129.33 лв.).

Ако този работодател има 20 служителки с по 2 деца всяка и с брутни заплати 1500 лева, то сметките показват, че работодателят трябва да кредитира държавата с 18 000 лева (900*20), за да ги изплати на служителите си под формата на данъчни облекчения за деца, след което месеци наред да чака те да бъдат приспаднати от държавата от бъдещи данъци. Ако този работодател в началото на следващата година свие дейността си и прекрати договорите на половината от служителите, то при равни други условия, това автоматично ще удължи периода на приспадане на сумата от бъдещите данъци на 14 месеца или 1 години и 2 месеца.

Изчисленията показват, че при служителите с по-ниски доходи, периодите на приспадане на кредитираните данъчни облекчения от бъдещи данъци са по-дълги. Например, ако фирмата има наета една служителка с две деца и брутна заплата 700 лева, и ако тя ползва данъчно облекчение чрез работодателя си, то при равни други условия, работодателят ще приспада надвнесения данък в следващата 1 година и 2 месеца (14 месеца).

По тези причини много от работодателите няма да имат финансовата възможност да финансират и кредитират социалната политика на държавата, свързана с данъчните облекчения за деца, и след това да приспадат тези суми от бъдещо дължим данък.

Отговори от НАП

Във връзка с гореизложеното интерес представляват отговорите от НАП на въпроси зададени от счетоводители, работодатели и служители към НАП. Прилагаме част от тях.

Въпрос към НАП от служители

Ако работодателят откаже през него да ползвам данъчни облекчения?

Ако по една или друга причина работодателят откаже да се ползват данъчни облекчения при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, физическите лица не губят правата си. В този случай обаче данъчните облекчения могат да се ползват само чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат необходимите документи, в зависимост от вида на съответното облекчение.

Когато работодателят не е възстановил надвнесения данък, физическите лица могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, включително и когато имат само доходи от трудови правоотношения.

Въпроси към НАП от счетоводители и работодатели
 
Какво можем да направим в случаите, когато дори и да нямаме данък за внасяне, нямаме достатъчно налични средства, за да платим облекченията?

Когато работодателят не може да възстанови установената при годишното преизчисляване сума (или част от нея) до 31 януари на следващата година, лицето може да ползва облекчението с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Как се решава въпросът при бюджетните организации, които имат бюджетни ограничения и изплащат надвнесената сума на лицата до 31.12?

Данъчният закон не дава специални насоки за бюджетните организации. Действията на работодателите са регламентирани по един и същи начин в разпоредбата на чл. 49 от ЗДДФЛ, независимо от статута им. В този смисъл бюджетните организации, които са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ, също са задължени да преизчисляват на годишна база дължимия данък за доходите от трудови правоотношения. В случай че нямат възможност да възстановят изцяло или частично надвнесения данък на служителите си, последните могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишна данъчна декларация.

Всички Въпроси и отговори за данъчните облекчения тук.