В петък Министерството на финансите публикува проект на ЗИД на ДОПК, с който предлага да се облагат с нов данък всички лица, които подлежат на облагане с корпоративен данък или алтернативен на корпоративния данък, както и на едноличните, търговци и приравнените на тях за данъчни цели лица, които осъществяват стопанска дейност, ако имат по-високи с 20% печалби в сравнение с предходни години. Облага се разликата с данък в размер на 33%, наречен солидарна вноска за генерирани свръхпечалби. Облагането с новия данък ще е авансово и месечно, като ще започва от юли 2023 година и ще се налага до края на годината. В проекта се предвижда лицата да декларират дължимия нов данък до 15.07.2023 г. със специална декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. За недеклариране или невярно деклариране санкциите стигат до 30 000 лв.

МФ посочва, че това увеличение на данъчната тежест за бизнеса се налага с цел запазване на макроикономическата и фискална стабилност на страната и за овладяване на инфлацията, породена от външни и вътрешни политически и икономически фактори.

Формулата за авансовото облагане е заложена в § 31д от проекта и тя включва средна стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 г., увеличена с 20%. Тази сума се вади от данъчната печалба за 2022 година, полученото се облага с 33% данък, дели се на 12 месеца и се внася всеки месец до 15-то число от юли 2023 до края на годината. Изравняването и дооблагането е след като данните от същия референтен период (2018-2021) се сравнят с данъчната печалба за 2023 година, като се правят аналогични изчисления.

➤ Към Калкулатор: 33% данък свръхпечалба

Интересното е, че в сравнителния период (2018-2021) влизат както печалбите от преди 5 и 4 години, така и намалелите печалби по време на пандемията. Тоест правителството предполага, че е нормално един бизнес да нарасне средно само с 20%, не за година, а общо за всички тези 5-6 години, и то след като се възстановява от Ковид кризата. И всичко спечелено над тези 20% се нарича "свръхпечалба" и следва да се накаже с данък от цели 33%.

Нека разгледаме няколко примера с данни, като приложим формулите от законопроекта.

Пример 1: Вие сте малка семейна фирма от 2-ма души, работите като самоосигуряващи се лица в нея (тоест разчитате само на дохода от печалбите през година) и имате следните данъчни печалби през годините:
2018   30 000 лв. (тоест по 1250.00 лв. на човек на месец бруто)
2019   40 000 лв. (тоест по 1666.67 лв. на човек на месец бруто)
2020   60 000 лв. (тоест по 2500.00 лв. на човек на месец бруто)
2021   70 000 лв. (тоест по 2916.67 лв. на човек на месец бруто)
2022   80 000 лв. (тоест по 3333.34 лв. на човек на месец бруто)

Тогава вашата средна стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 е 50 000 лв., получено по следния начин: (30000+40000+60000+70000)/4. Съгласно формулата § 31д от проекта през второто полугодие на година ще внасяте авансово ((80000-(50000+20%*50000))/12)*0.33 = 550 лева до 15-то число всеки месец

Важно: След края годината следва да направите преизчисление с данните за 2023-та и ако печалбата ви за 2023 г. е по-голяма от печалбата ви за 2022 г., то довнасяте данък.

Пример 2: Вие сте голяма компания, собственост на добър или лош олигарх и имате следните данъчни печалби през годините:
2018   100 млн. лв.
2019   105 млн. лв.
2020   110 млн. лв.
2021   120 млн. лв.
2022   130 млн. лв.

Тогава вашата средна стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 е 108.75 млн. лв. Съгласно формулата обаче ще дължите 0.00 лв. така наречена солидарна вноска за генерирани свръхпечалби, защото ((130000000-(108750000+20%*108750000))/12)*0.33=-13750, тоест е по-малко от нула.

Пример 3: Вие сте стартъп фирма, която през първите години от съществуването си 2018-2021 има малки приходи (колкото да се покрият разходите), но през това време създавате иновативен продукт с голям потенциал с план да се разгърнете през 2022 и 2023 година. Тогава съгласно предложените правила понеже през референтния период 2018-2021 средната ви печалба е била минимална, и понеже през 2022 и 2023 най-накрая вашият стартъп дава плод, тогава по формулата излиза, че цялата ви печалба от 01.07.2023 до 31.12.2023 или за половин година ще бъде обложена с още почти 33%, в допълнение към корпоративния данък от 10%. Тоест обща данъчна тежест за вашият стартъп ще бъде 43%.

Пример 4: През 2018 и 2019 вие развивате малък бизнес, който след началото на пандемията намалява заради Ковид кризата. Резултатите ви през 2020 и 2021 са минимални печалби. Чак през 2022 и 2023 успявате да се съвземете и да реализирате прилични печалби. Тогава отново съгласно формулата печалбата ви за половината от 2023 година ще бъде обложена с близо 43% (10%+33%), защото средна стойност на данъчните печалби от референтния период е с ниска стойност по обективни причини.

По-долу публикуваме извадките от проекта на ДОПК, с който се правят гореспоменатите и други изменения в основните данъчни закони:

➤ В ЗДДС се предлага за ресторантьори и спортни съоръжения да се възстанови стандартната ставка, като ДДС-то се увеличи от 9% на 20% още от 1 юли тази година, вместо от началото на следващата година.

➤ В Закона за ограничаване на плащанията в брой се предлага прагът за ограничението за разплащанията в брой да се намали от 10 000 лева на 5 000 лева. Предлага се още това ограничение да започне да важи и за трудовите възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.

Текстовете от законопроекта:

С § 32 в Закона за корпоративното подоходно облагане се правят следните допълнения:

1. Създава се чл. 277д:
„Чл. 277д. (1) Задължено лице, което не подаде декларация по § 31г и/или § 31д от преходните и заключителни разпоредби или не я подаде в срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 лв. до 3 000 лв.

(2) Задължено лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на солидарна вноска по § 31г от преходните и заключителни разпоредби или авансовите вноски по § 31д от преходните и заключителни разпоредби в по-малък размер, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 30 000 лв.“

2. В преходни и заключителни разпоредби се създават параграфи 31а – 31з:
„§ 31а. (1) За генерираните свръхпечалби за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. се дължи солидарна вноска с изключение на свръхпечалбите, за които се дължи временна солидарна вноска съгласно Глава III от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията.

(2) Задължени лица за солидарната вноска по ал. 1 са:
1. данъчно задължените лица по чл. 2, с изключение на лицата по чл. 2, ал. 1, т. 3-6, и
2. лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

§ 31б. (1) Основата за определяне на солидарната вноска по § 31а e разликата между данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. и 50 на сто от средната стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 г., увеличена с 20 на сто.

(2) За целите на определяне на данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. преобразуванията на счетоводния финансов резултат по реда на този закон се извършват като общият размер на увеличенията, съответно намаленията на счетоводния финансов резултат за 2023 г. се умножи по 50 на сто.

(3) За целите на определяне на основата по ал. 1 задълженото лице може да избере вместо данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. да приложи 50 на сто от данъчната печалба за 2023 г.

(4) Данъчната печалба по ал. 1 и 2 се определя по реда на този закон и е данъчната печалба преди прилагане на метод за избягване на двойно данъчно облагане.

(5) Средната стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. по ал. 1 се определя като сборът от данъчните печалби за тези години се раздели на броя на годините, през които те са реализирани.

(6) Основата за определяне на солидарната вноска на лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 235, чл. 248 и чл. 254, e разликата между данъчните основи по чл. 237, съответно по чл. 249 и чл. 257 за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. и 50 на сто от средната стойност на тези данъчните основи за 2018, 2019, 2020 и 2021 г., увеличена с 20 на сто. Средната стойност на данъчните основи за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. се определя, като сборът от данъчните основи за тези години се раздели на броя на годините, в които данъчните основи са по-големи от нула.

(7) Основата за определяне на солидарната вноска на лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 242, ал. 1, се определя като разликата между размера на данъка по чл. 245 за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. и 50 на сто от средната стойност на размера на данъка по чл. 245 за 2018, 2019, 2020 и 2021 г., увеличен с 20 на сто. Средната стойност на размера на данъка по чл. 245 за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. се определя, като сборът от данъците за тези години се раздели на броя на годините, през които е налице данък.

§ 31в. (1) Размерът на солидарната вноска по § 31а се определя, като основата за определяне на солидарната вноска се умножи по 33 на сто.

(2) Периодът за определяне на солидарната вноска по § 31а е периодът от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г.

§ 31г. (1) Лицата по § 31а, ал. 2 декларират дължимата солидарна вноска с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите и внасят солидарната вноска.

(2) Дължимата солидарна вноска по този закон се внася в приход на държавния бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация или където подлежат на регистрация задължените лица.

(3) Дължимата солидарна вноска се смята за внесена на датата, на която сумите са постъпили в държавния бюджет по сметката на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(4) Дължимата солидарна вноска за периода по § 31в, ал. 2 се декларира и внася от:
1. лицата по § 31а, ал. 2, т. 1 по реда и в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 за 2023 г. след приспадане на внесените авансови вноски по § 31д.
2. лицата по § 31а, ал. 2, т. 2 по реда и в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г. след приспадане на внесените авансови вноски по § 31д .

(5) Допуснати грешки в подадени декларации по ал. 1 се коригират по реда на този закон, съответно по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

§ 31д. (1) Лицата по § 31а, ал. 2 правят месечни авансови вноски за периода по § 31в, ал. 2.
(2) Месечните авансови вноски по ал. 1 се определят по следната формула:

               ДП2022−ССДП
АВ = ------------------------------ х 0,33
                     12
където: АВ е месечната авансова вноска;

ДП2022 е:
- данъчната печалба за 2022 г. за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат корпоративен данък и за лицата по § 31а, ал. 2, т. 2, или
- данъчната основа за 2022 г. по чл. 237, съответно по чл. 249 или по чл. 257 за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 235, съответно по реда на чл. 248 или чл. 254, или
- данъкът за 2022 г. по чл. 245 за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 242, ал. 1 ;

ССДП е:
- увеличената с 20 на сто средна стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат корпоративен данък и за лицата по § 31а, ал. 2, т. 2, или
- увеличената с 20 на сто средна стойност на данъчните основи по чл. 237, съответно по чл. 249 или по чл. 257 за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 235, съответно по реда на чл. 248 или чл. 254, или
- увеличената с 20 на сто средна стойност на размера на данъка по чл. 245 за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 242, ал. 1.

(3) Месечните авансови вноски за периода по § 31в, ал. 2 се декларират еднократно в срок до 15 юли 2023 г. с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. Подаването на декларацията се извършва по електронен път.

(4) Месечните авансови вноски се внасят в срок до 15-то число на месеца, за който се отнасят.

(5) Новоучредените през 2023 г. дружества, както и лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са започнали дейност през 2023 г., не правят авансови вноски за периода по § 31в, ал. 2.

(6) Допуснати грешки в подадени декларации по ал. 3 могат да се коригират еднократно с подаване на нова декларация в срок до 31 юли 2023 г.

§ 31е. (1) За невнесената в срок солидарна вноска по § 31а, включително авансови вноски по § 31д се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
(2) Солидарната вноска по § 31а не се признава като разход за данъчни цели по реда на този закон.
(3) Недължимо платена или събрана сума за солидарна вноска по § 31а се възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(4) Солидарната вноска по § 31а е публично държавно вземане, което подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 31ж. (1) Лицата по § 31а, ал. 2 са длъжни да водят подробна счетоводна отчетност и да съхраняват информация, необходима за установяване на задълженията им за солидарна вноска от органите по приходите на Националната агенция за приходите.

(2) Счетоводната и търговската информация по ал. 1 се съхранява по реда на чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 31з. Декларациите по § 31г, ал. 1 и § 31д, ал. 3 се утвърждават от министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник“ в срок до 30 юни 2023 г.

§ 33. В Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 99 от 2022 г., изм. и доп., бр. 102 от 2022 г.), в § 9 от преходните и заключителни разпоредби ал. 6 се изменя така:
„(6) Лицата по ал. 1 могат да правят авансови вноски за временната солидарна вноска с изключение на периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г., за който дължат авансови вноски по реда на § 31д от преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.“

С § 34 в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 2, буква „в“ след думите „инвестиционни бонове“ се поставя запетая и се добавя „виртуални валути“;
2. В чл. 33, ал. 3 се изменя така:
„(3) Облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, включително виртуални валути, както и от търговия с чуждестранна валута, се определя като сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка, се намалява с 10 на сто разходи.“;
3. В чл. 45, ал. 1 думите „за изплатения през годината доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви "а" - "д", т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4“ се заменят с „за изплатения през годината доход по чл. 24“;
4. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1:
аа) в т. 3 изразът „чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 12 и 16“ се заменя с „чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 12 и 16“;
бб) в т. 4, б. „б“ изразът „точки 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 и 27“ се заменя с „точки 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 и 27“.
вв) създава се т. 5:
„5. по чл. 38, ал. 9 в полза на местни физически лица.“
б) в ал. 6 изразът „доходите по ал. 2, т. 1, букви "а" - "д", т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4“ се заменя с „доходи по чл. 24“;
в) в ал. 10 след думите „Националната агенция за приходите“ се поставя запетая и се добавя „както и доходите по чл. 13, ал. 1, т. 18, изплащани от училищата в полза на ученици и студенти.“
5. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 63:
„63. „Виртуални валути“ са тези по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
§ 35. Параграф 34, т. 3 и 4 се прилага за доходи, изплатени след 31 декември 2022 г.

С § 36 в Закона за данък върху добавената стойност в преходните и заключителните разпоредби в §15д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „31 декември 2023 г.“ се заменят с „30 юни 2023 г. включително“;
2. В ал. 2, в основния текст думите „1 юли 2023 г.“ се заменят с „30 юни 2023 г. включително“.

С § 39 в Закона за ограничаване на плащанията в брой се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, т. 6 се отменя;
2. В чл. 3 навсякъде думите "10 000 лв." се заменят с "5000 лв.".