В тази тема обобщаваме минималното съдържание и изискванията при съставянето и публикуването на годишния финансов отчет на микропредприятията и представяме Приложение: ГФО на микропредприятие, чрез което лесно можете да създадете съкратен ГФО за публикуване в търговския регистър, съобразен с изискванията на ЗСч и СС1. Предвидени са и необходимите допълнителни оповестявания по СС1 под линията на баланса, както и титулна страница с разяснения. Едновременно с това автоматично можете да попълните декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. и декларациите по чл. 13, ал. 4 и ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, необходими при публикуването в търговския регистър.

Важно: Категорията на предприятието (микро, малко, средно или голямо) се определя съгласно критериите на чл. 19 от ЗСч. За да определите по-лесно категорията на предприятието, можете да използвате следната Проверка за определяне на категория предприятие съгласно ЗСч.

Минимално съдържание на съкратен ГФО на микропредприятие, прилагащо НСС

Съгласно чл. 29, ал. 4 от ЗСч годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите. Съгласно чл. 29, ал. 5 това не се отнася за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятие.

Съгласно т. 16.24. от СС1 микропредприятията, избрали да съставят съкратен баланс в съответствие с чл. 29, ал. 4 от ЗСч, могат да съставят баланс, който съдържа най-малко информация по раздели, обозначени с букви от Приложение № 1 на СС1.

Съгласно т. 20.4. от СС1 микропредприятията, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят отчет за приходите и разходите, който съдържа най-малко следните статии:
Статия 1: Нетни приходи от продажби.
Статия 2: Други приходи
Статия 3: Разходи за суровини, материали и външни услуги
Статия 4: Разходи за персонала
Статия 5: Разходи за амортизации и обезценки
Статия 6: Други разходи
Статия 7: Разходи за данъци
Статия 8: Финансов резултат (печалба или загуба)

Приложението ГФО на микропредприятие съдържа точно тези съкратени форми на Баланс и ОПР съгласно СС1.

Обръщаме внимание, че използваният израз "най-малко" означава, че формите могат да съдържат и повече информация, която е предвидена в приложенията за баланс и отчет за приходите и разходите в СС1. Нещо повече, съгласно т. 11.2. от СС1 по-подробно подразделяне на статиите е допустимо, при условие че се спазва структурата на съответната форма. Нови статии могат да бъдат създавани, при условие че съдържанието им не е отразено в съществуваща статия.

Без нулеви редове в Баланс и ОПР

Следва да се отбележи, че съгласно т. 11.4. от СС 1 предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период. Тоест изготвените Баланс и ОПР не следва да съдържат нулеви редове.

По тази причина приложението ГФО на микропредприятие изтрива нулевите редове и не ги показва в отчета.

Кратки оповестявания под линията на Баланса

Съгласно т. 24.3. от СС1 микропредприятията могат да не оповестяват цялата информация, изисквана от стандарта, при условие че условните задължения по т. 24.2, буква "г" и предоставените аванси и кредити по т. 24.2, буква "д", както и информация относно придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в бележка под линия към баланса на предприятието. В случаите на придобиване на собствени акции микропредприятията оповестяват:
а) причината за придобиването;
б) броя и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените собствени акции през отчетния период, както и частта от записания капитал, която те представляват;
в) насрещната престация при придобиване или прехвърляне на собствени акции, когато то е възмездно;
г) броя и номиналната стойност на притежаваните собствени акции, както и дела, който те представляват в записания капитал.


Възможност за тези кратки оповестявания са предвидени в приложението за съставяне на ГФО на микропредприятие.

Без доклад за дейността

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗСч микропредприятията, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не изготвят доклад за дейността, при условие че информацията относно придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в приложението към годишния финансов отчет или в бележка под линия към съставения счетоводен баланс. Това не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятия.

Изискванията за задължителен одит са разписани в чл. 37 от ЗСч, като можете да използвате Проверка за задължителен одит и Проверка за задължителен одит на ЮЛНЦ.

Може да се публикува само баланс или само отчет за финансовото състояние (последното също е баланс)
 
Съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗСч малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват най-малко баланс/отчет за финансовото състояние и приложение, когато предприятието има задължение за изготвянето му. Предвид това, че § 3 от допълнителните разпоредби на ЗСч уточнява, че микропредприятията, извън облекченията за тях по този закон, се третират като малки предприятия, то посоченото облекчение в чл. 38, ал. 4 от ЗСч важи и за микропредприятията.

Микропредприятията не са задължени да изготвят приложение, защото според чл. 29, ал. 4 годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите.

Какво представлява отчетът за финансовото състояние?
Съгласно Международен стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия (МСФО за МСП) Отчетът за финансовото състояние (понякога наричан баланс) представя активите, пасивите и собствения капитал на предприятието към определена дата – края на отчетния период.

В обобщение микропредприятията, които не подлежат на задължителен одит, могат да публикуват:
➤ или само баланс (съкратен или несъкратен), когато съставят отчетите си на база Националните счетоводни стандарти (НСС)
➤ или само отчет за финансовото състояние (което също представлява баланс), когато съставят отчетите си на база Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Ако желаете да съставите за публикуване само баланс, можете да укажете това в ГФО на микропредприятие и информация за това законово положение ще бъде включена в титулната страница на ГФО.

Информация за разпределението на печалбата – незадължителна

По аргументът на противното от чл. 38, ал. 5 от ЗСч за микропредприятията, които не са предприятия от обществен интерес, не е задължително да публикуват информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Документи за публикуване на ГФО в търговския регистър

ГФО се подава за публикуване:
1) На място в офис на Агенцията по вписванията, заедно с попълнена бланка на Заявление Г2;
2) По електронен път от сайта на Агенцията по вписванията чрез квалифициран електронен подпис, като в този случай данните от Заявление Г2 се попълват и подават онлайн. При подаване на заявления по електронен път се ползва 50% намаление от държавната такса.
3) За предприятията, които не са регистрирани в Търговския регистър или регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, чрез икономическо издание или чрез интернет, което можете да направите от тук.

Към Заявление Г2 за публикуване се прилагат:
1) Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ЗТРРЮЛНЦ;
2) Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове;
3) Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя. Тази декларация се прилага, когато заявлението се подава от пълномощник с изрично писмено пълномощно.

В приложението ГФО на микропредприятие сме предвидили, ако желаете да съставите автоматично и тези три декларации, заедно с ГФО.

Със заявлението (Г2) се подава и нотариално заверено пълномощно, ако то не се подава лично от законния представител на предприятието, както и документ за внесена държавна такса.

Срок за публикуване на ГФО

Срокът за публикуване на ГФО е 30 септември на следващата година, както следва:
1) за всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър;
2) за юридическите лица с нестопанска цел - чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3) за останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет, което можете да направите от тук.

Агенцията по вписванията предоставя в електронен вид на НАП списък с предприятията, които не са публикували годишните си финансови отчети за предходната година в необходимия срок. Списъкът съдържа наименованието на предприятието и код по БУЛСТАТ. НАП предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения.


Свързани теми:
ГФО на малко предприятие – минимално съдържание и публикуване
ГФО на ЮЛНЦ – минимално съдържание и изисквания при публикуване
kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.*

Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват kik-info.com.
Направи абонамент от тук.