В тази тема обобщаваме минималното съдържание и изискванията при съставянето и публикуването на годишния финансов отчет на малките предприятия и представяме Приложение: ГФО на малко предприятие, чрез което лесно можете да създадете съкратен ГФО за публикуване в търговския регистър, съобразен с изискванията на ЗСч и СС1. Едновременно с това автоматично можете да попълните декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. и декларациите по чл. 13, ал. 4 и ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, необходими при публикуването в търговския регистър.Категорията на предприятието (микро, малко, средно или голямо) се определя съгласно критериите на чл. 19 от ЗСч. За да определите по-лесно категорията на предприятието, можете да използвате следната Проверка за определяне на категория предприятие съгласно ЗСч.

Минимално съдържание на съкратен ГФО на малко предприятие, прилагащо НСС

Съгласно чл. 29, ал. 6 от ЗСч годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение.

Съгласно т. 16.25. от СС1 малките предприятия, избрали да съставят съкратен баланс в съответствие с чл. 29, ал. 6 от Закона за счетоводството, могат да съставят баланс, който съдържа най-малко информация по раздели, обозначени с букви, и по групи, обозначени с римски цифри от Приложение № 1 на СС1, като вземанията по раздел В, група II от актива на баланса и задълженията по раздел В от пасива на баланса със срок на получаване или погасяване над една година се посочват отделно от тези, които имат срок на получаване или погасяване, по-кратък от една година.

Съгласно т. 20.5. от СС1 малките предприятия, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 6 от Закона за счетоводството, могат да групират в една статия, наречена "Брутен финансов резултат", следните статии:
а) в отчета за приходите и разходите - според същността на разходите, Статия 1 и Статия 2 от раздел А и Статия 1, Статия 2, Статия 3 и Статия 4 от раздел Б;
б) в отчета за приходите и разходите - според функцията на разходите, статии от 1, 2, 3 и 6.

Обръщаме внимание, че използваният израз "най-малко" означава, че формите могат да съдържат и повече информация, която е предвидена в приложенията за баланс и отчет за приходите и разходите в СС1. Нещо повече, съгласно т. 11.2. от СС1 по-подробно подразделяне на статиите е допустимо, при условие че се спазва структурата на съответната форма. Нови статии могат да бъдат създавани, при условие че съдържанието им не е отразено в съществуваща статия.

Приложението ГФО на малко предприятие е съобразено с изискванията за формите на Баланс и ГФО от СС1.

Без нулеви редове в Баланс и ОПР

Следва да се отбележи, че съгласно т. 11.4. от СС1 предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период. Тоест изготвените Баланс и ОПР не следва да съдържат нулеви редове.

По тази причина приложението ГФО на малко предприятие изтрива нулевите редове и не ги показва в отчета.

Без доклад за дейността

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗСч малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не изготвят доклад за дейността, при условие че информацията относно придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в приложението към годишния финансов отчет. Това не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятия.

Изискванията за задължителен одит са разписани в чл. 37 от ЗСч, като можете да използвате Проверка за задължителен одит и Проверка за задължителен одит на ЮЛНЦ.

Може да се публикува само баланс и приложение
 
Съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗСч малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват най-малко баланс/отчет за финансовото състояние и приложение, когато предприятието има задължение за изготвянето му.

Ако желаете да съставите за публикуване само баланс, можете да укажете това в ГФО на малко предприятие и информация за това законово положение ще бъде включена в титулната страница на ГФО.

Информация за разпределението на печалбата – незадължителна

По аргументът на противното от чл. 38, ал. 5 от ЗСч за малките предприятия, които не са предприятия от обществен интерес, не е задължително да публикуват информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Документи за публикуване на ГФО

ГФО се подава за публикуване:
1) На място в офис на Агенцията по вписванията, заедно с попълнена бланка на Заявление Г2;
2) По електронен път от сайта на Агенцията по вписванията чрез квалифициран електронен подпис, като в този случай данните от Заявление Г2 се попълват и подават онлайн. При подаване на заявления по електронен път се ползва 50% намаление от държавната такса.
3) За предприятията, които не са регистрирани в Търговския регистър или регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, чрез икономическо издание или чрез интернет, което можете да направите от тук.

Към Заявление Г2 за публикуване се прилагат:
1) Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ЗТРРЮЛНЦ;
2) Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове;
3) Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя. Тази декларация се прилага, когато заявлението се подава от пълномощник с изрично писмено пълномощно.

В приложението ГФО на малко предприятие сме предвидили, ако желаете да съставите автоматично и тези три декларации, заедно с ГФО.

Със заявлението (Г2) се подава и нотариално заверено пълномощно, ако то не се подава лично от законния представител на предприятието, както и документ за внесена държавна такса.

Срок за публикуване на ГФО

Срокът за публикуване на ГФО е 30 септември на следващата година, както следва:
1) за всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър;
2) за юридическите лица с нестопанска цел - чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3) за останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет, което можете да направите от тук.

Агенцията по вписванията предоставя в електронен вид на НАП списък с предприятията, които не са публикували годишните си финансови отчети за предходната година в необходимия срок. Списъкът съдържа наименованието на предприятието и код по БУЛСТАТ. НАП предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения.


Свързани теми:
ГФО на микропредприятие – минимално съдържание и публикуване
ГФО на ЮЛНЦ – минимално съдържание и изисквания при публикуване


kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.*

Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват kik-info.com.
Направи абонамент от тук.