До 15 ти април подаваме новата декларация по чл. 87а от ЗКПО за авансовите вноски за корпоративен данък. През годината (до 15 ноември) със същия образец можем да декларираме промени в авансовите вноски по чл. 88 от ЗКПО.

В тази връзка представяме два много полезни калкулатора

Чрез Калкулатор: Авансови вноски ЗКПО можете:
➤ да проверите дали следва да внасяте месечна или тримесечна авансова вноска;
➤ да изчислите размерите на месечните или тримесечните авансови вноски;
➤ да видите сроковете за внасянето им.

Чрез Калкулатор: Промяна на авансови вноски ЗКПО (чл. 88) можете да направите анализ и:
➤ да изчислите увеличението или намалението на декларираните авансови вноски (тримесечни или месечни), така че да не се внасят лихви, ако са декларирани по-малки авансови вноски;
➤ да изчислите сумата на надвишението на вноските, при внесени по-високи авансови вноски и последваща по-ниска прогнозна данъчна печалба.

Кой подава декларацията

Декларацията се подава от лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, както и от физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, и от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, които съгласно чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ правят авансови вноски при условията и по реда на ЗКПО.

Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски. В този случай като размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска, съответно размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска след преотстъпване, се посочва нула.

Кога се подава декларацията

Декларацията се подава в случай на:
 
 - деклариране вида и размера на авансовите вноски по чл. 87а, ал.1 от ЗКПО;
 
 - първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО;
 
 - промени на авансови вноски по чл. 88 от ЗКПО.

Кога не се подава декларацията

Декларация не подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО:

 - данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лв.;

 - новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Правила за попълване на отделни части на декларацията

Част III.  Деклариране на вида и размера на авансовите вноски.

 - На основание чл. 91а от ЗКПО при определяне на размера на авансовите вноски не се взема предвид прогнозната данъчна печалба на контролирано чуждестранно дружество и частта от превишението на увеличенията над намаленията на счетоводния финансов резултат в резултат на преобразуванията по чл. 155а, ал. 1 и чл. 155б, ал. 1, съответстваща на трансферираните активи/дейност, за които ще се приложи разсрочване по чл. 155г.

Тази част се попълва в следните случаи:

 - в случай че нетните приходи от продажби за годината преди предходната година (ред 1.1 от част V на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО) са в размер над 3 000 000 лв., се дължат месечни авансови вноски съгласно чл. 84 от ЗКПО – в този случай се отбелязва ред 1 от част II и се попълва ред 1 от част III;

 - в случай че нетните приходи от продажби за годината преди предходната година (ред 1.1 от част V на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО) са в размер от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително, се дължат тримесечни авансови вноски съгласно чл. 85 – в този случай се отбелязва ред 2 от част II и се попълва  ред 2 от част III;

- в случай че на основание чл. 83, ал. 2, т. 1 от ЗКПО данъчно задълженото лице е освободено от извършване на авансови вноски, но в срока или след изтичане на срока по чл. 87а, ал.1 от ЗКПО за подаване на тази декларация е решило да се възползва от възможността да приложи ал. 3 на чл. 83 – в този случай се отбелязва ред 3 от част II и се попълва ред 3 от част III.

 - в случай че данъчно задълженото лице е новоучредено в текущата година в резултат на преобразуване по Търговския закон и на основание чл. 118, ал. 1/чл. 147, ал. 1 от ЗКПО следва да прави тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването и в следващата година – в този случай се отбелязва ред 7 от част II и се попълва ред 3 от част III както в годината на преобразуването, така и в следващата година;

 - в случай че данъчно задълженото лице е новоучредено в текущата година (с изключение на новоучредено в резултат на преобразуване по Търговския закон) и на основание чл. 83, ал. 2, т. 2 от ЗКПО е освободено от извършване на авансови вноски в годината на учредяването и в следващата година, но е решило да се възползва от възможността да приложи ал. 3 на чл. 83, т.е. да извършва авансови вноски в годината на учредяването и/или в следващата година – в този случай се отбелязва ред 8 от част II и се попълва ред 3 от част III в годината на учредяването и в следващата година.

Част IV. Промени на авансови вноски на основание чл. 88 от ЗКПО:

От кого се  попълва тази част?

 - от лица, които са задължени да правят месечни или тримесечни авансови вноски, когато считат, че авансовите им вноски ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък и желаят да променят размера им – в този случай се отбелязва ред 4 или ред 5 от част ІІ и се попълва част IV;

 - от лица, които не са задължени да правят авансови вноски, но съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО са избрали да правят тримесечни авансови вноски, когато желаят да променят размера им – в този случай се отбелязва ред 5 от част ІІ и се попълва част IV;

 - от приемащи дружества, когато след преобразуването променят размера на определените от тях преди преобразуването месечни или тримесечни авансови вноски – в този случай се отбелязва ред 6 от част ІІ и се попълва част IV.

Срок за подаване на декларацията

За деклариране на вида и размера на авансовите вноски

Срокът за подаване на декларацията за определените по реда на чл. 86 и 87 авансови вноски за текущата календарна година е от 1 март до 15 април на същата година.

Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено в резултат на преобразуване дружество се декларират в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.

Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено дружество в случаите по чл. 83, ал. 3 се декларират в срока за извършване на първата избрана тримесечна авансова вноска.

За промени на авансовите вноски

Декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски може да се подава в срок до 15 ноември на съответната година. Намалението, съответно увеличението, на авансовите вноски се ползва едва след подаването на декларацията.

Пример: На 15.05. Х г. е подадена декларация за промени на месечни авансови вноски за месеците V, VІ и VІІ от Х г. Така декларираните промени се ползват, защото декларацията е подадена преди изтичане на срока за внасяне на авансовите вноски за посочените месеци. За да се ползва обаче намаление или увеличение на месечната авансова вноска за месец декември, съответно на тримесечната авансова вноска за трето тримесечие, чийто срок за внасяне е 1 декември, декларацията трябва да е подадена най-късно до 15 ноември на съответната година, защото това е предвиденият в ЗКПО краен срок за подаване на декларацията за промени на авансовите вноски.

В случаите на преобразуване по реда на глава деветнадесета, когато е налице промяна в размера на определените от приемащото дружество след преобразуването авансови вноски, декларацията се подава в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.*
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват kik-info.com.