Арбитражният съд (АС) при Българската стопанска камара (БСК) е независима правораздавателна институция, която разглежда и решава граждански и търговски спорове в рамките на разрешената от ГПК компетентност, включително и:
• спорове по интелектуална собственост;
• спорове за попълване на празноти в договор или приспособяването му към нови обстоятелства.

АС при БСК посредничи при разрешаване на спорове, които са възникнали или могат да възникнат между страните.

Методите на извънсъдебното решаване на спорове са два вида – арбитраж и медиация

Основания за компетентността на Арбитражния съд

АС при БСК разглежда споровете, когато споразумение предвижда арбитраж или някоя от страните поиска спорът да се разреши от АС при БСК, и ответната страна не възрази в срока, даден ѝ за отговор.

Примерна клауза за арбитраж
“Всички спорове, които възникнат във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и споровете за попълването на празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства ще бъдат решавани от Арбитражния съд при Българската стопанска камара.”

Съкратен вариант: "Споровете по настоящия договор ще бъдат решавани от АС при БСК."

Препоръчаната арбитражна клауза е приложима по вътрешни и международни търговски и граждански договори. Уместно е при външнотърговските договори страните да уговорят в арбитражната клауза и приложимото материално право.

Ако страните са пропуснали да включат арбитражна клауза в договора, а е на лице спор във връзка с неговото изпълнение, те могат да подпишат допълнително споразумение със следния примерен текст:
“Всички спорове породени във връзка с изпълнението на договора между страните, сключен на (дата), ще бъдат решавани от Арбитражния съд при Българската стопанска камара."

Образци на договори можете да намерите тук.

МЕДИАЦИЯ

Медиацията има широко приложение като извънсъдебен метод за решаване на спорове между страните, като целта е с помощта на медиатор(и) страните да постигнат решаване на техния спор посредством сключването на споразумение. Споразумението има изпълнителна сила след потвърждаването му от всяка от страните по спора в рамките на охранително производство пред съответния районен съд. Приложим е Законът за медиацията, който транспонира редица Директиви на Европейския съюз.

Примерна клауза за медиация, включена в текста на договора
“Ако възникне спор при сключването или изпълнението на настоящия договор, страните се съгласяват да разрешат спора с помощта на медиатор (и) от АС при БСК съобразно неговия правилник, преди да се прибегне към арбитраж или съдeбно разрешаване на спора”.

Съкратен вариант: “В случай на спор по настоящия договор страните се съгласяват да го разрешат с помощта на медиатор(и) от АС при БСК".

Извън компетентността на арбитражния съд са споровете:
• за вещни права или владение върху недвижим имот;
• за издръжка;
• трудови спорове;
• публичноправни спорове – валидност или нарушение на административни  актове;
• по които едната страна е потребител.

АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ БСК
• 20+ години опит;
• Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален;
• Производството е едноинстанционно;
• Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд;
• Страните избират арбитрите и процедурата;
• Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина.

Повече за арбитражния съд при БСК можете да намерите тук.