Обнародвани са: Закон за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., ЗИД на ЗДДС, ЗИД на ЗДДФЛ и ЗИД на ЗКПО. В тази връзка сме актуализирали:
•  Раздел ТРЗ
•  Раздел Данъчни
•  Раздел Счетоводни
•  Раздел Справочник
•  Раздел Нормативна база, където абонираните потребители могат да сравняват новата със старата версия на законите.

По-долу обобщаваме основните ТРЗ показатели към 01.01.2023 г.

Увеличава се месечният размер на минималната заплата за страната (МРЗ) в размер на 780 лв.

Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", "ОЗМ", "Безработица" и здравноосигурителната вноска. Виж Осигуровки и данъци 2023 (таблица).

Запазва се минималният осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.

Запазва се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица в размер 710 лв.

Запазва се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители в размер на 710 лв.

Запазва се максималният месечен размер на осигурителния доход в размер 3400 лв.

За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица тоест върху 355 лв. (без промяна). 

За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в размер на 710 лв. (без промяна)

Без промени във вноските за фонд ТЗПБ по групи основни икономически дейности при запазване на минималната и максималната граница (0.4 - 1.1 на сто).

Запазва се нулева вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС).

Запазен е необлагаем размер на ваучерите за храна от 200 лв. месечно за наето лице.
 
Запазена е възможността за авансово ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и деца с увреждане по чл. 22г при действащите увеличени размери на облекченията. При доходите от трудово правоотношение авансовото ползване е месечно и е ограничено до размера на месечната данъчна основа. Запазва се и възможността за авансово ползване на данъчните облекчения и за лица с доходи от стопанска дейност, наеми или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

Промяна: От 1 януари 2023 г. времето в неплатенен отпуск, което се зачита за осигурителен стаж, е до 30 работни дни за календарната година, тъй като от 01.01.2023 г. не е налице нормативно основание за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО да се зачита времето на неплатения отпуск повече от 30 работни дни за календарната година.

Обезщетения от 01.01.2023 г.

Минимален дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. (без промяна), максимален размер – 85.71 лв. (без промяна)

Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 710 лв. (без промяна)

Размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв. (без промяна)

Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при:
• временна неработоспособност – 18 календарни месеца;
• безработица – 24 календарни месеца;
• бременност и раждане – 24 календарни месеца;
• трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни месеца.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане в размер на 410 дни.

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО.

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

kik info
по-лесно | по-бързо | по-сигурно*
Абонамент за пълен достъп от тук.