Публикувани са законите за бюджетите на ДОО и НЗОК. Обнародвано е и ПМС № 331 от 26.11. 2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2021 г.

Обобщаваме основните данни за 2021 г.

Увеличава се размерът на минималната работна заплата за страната (МРЗ) на 650 лв.

Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", "ОЗМ", "Безработица" и здравноосигурителната вноска.

Променя се минималният осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Виж МОД 2021.

Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 650 лв.

Запазва се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители на 420 лв.

Запазва се максималният месечен размер на осигурителния доход от 3000 лв.

За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 325 лв. (увеличение)

За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 650 лв. (увеличение)

Променят се вноските за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) по групи основни икономически дейности, при запазване на минималната и максималната граница (0.4 - 1.1 на сто). Виж ТЗБП 2021.

Запазва се нулева вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС).

През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

Обезщетения

Минимален дневен размер на обезщетението за безработица – 12 лв. (увеличение), максимален размер – 74.29 лв.

Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 380 лв.

Размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.

Всички обобщения виж в Справочник/Осигуровки и данъци 2021 (таблица).kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.