Публикувани са законите за бюджетите на ДОО и НЗОК. Обобщаваме основните данни по осигуряването за 2020 г. Виж и Осигуровки и данъци 2020 (таблица).

Увеличава се размера на минималната работна заплата за страната (МРЗ) на 610 лв. Очаква се официалното приемане на Постановлението за определяне на минималната работна заплата за 2020 г.

Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", "ОЗМ" и "Безработица" и здравноосигурителната вноска.

Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", "ОЗМ" и "Безработица" и здравноосигурителната вноска.

Променя се минималният осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Виж МОД 2020.

Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 610 лв.

Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители на 420 лв.

Запазва се максималният месечен размер на осигурителния доход на 3000 лв.

Увеличава се месечният размер на минималната заплата за страната (МРЗ) на 610 лв.

За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 305 лв. (увеличение)

За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 610 лв. (увеличение)

Променят се вноските за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) по групи основни икономически дейности, при запазване на минималната и максималната граница (0.4 - 1.1 на сто). Виж ТЗБП 2020.

Запазва се нулева вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС).

Обезщетения

Минимален дневен размер на обезщетението за безработица – 9 лв., а максимален размер – 74.29 лв.

Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 380 лв.

Размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.

Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при:
•   временна неработоспособност – 18 календарни месеца;
•   безработица – 24 календарни месеца;
•   бременност и раждане – 24 календарни месеца;
•   трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни месеца.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни.

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО. Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.