Публикувана е

 Заповед № РД-05-918/20.10.2020 г. за определяне на праговете за деклариране по системата