В НАП е сформиран нов отдел „Превенция и противодействие срещу изпирането на пари“ към дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“. Той е създаден  в изпълнение на Закона за хазарта и Закона за мерките срещу изпирането на пари, според които държавният надзор в областта на хазарта и свързаните с него дейности се осъществява от изпълнителния директор на НАП. 
С изменението на Закона за хазарта /ЗХ/, обнародвано ДВ брой 69 от 04.08.2020 г., законодателят вмени държавния надзор в областта на хазарта и свързаните с него дейности да се осъществява от изпълнителния директор на НАП/, а Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) определя НАП като надзорен орган по отношение на организаторите на хазартни игри, получили лиценз за такива дейности на територията на България, напомнят от приходната агенция. В помощ на хазартните оператори при спазване на нормативните изисквания, НАП разработи Становище по прилагане на разпоредбите на Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закон за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ) от организаторите на хазартни игри
През януари 2020 г. България обяви завършването на първата си цялостна Национална оценка на риска /НОР/ от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Оценката се извършва в съответствие с методиката на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и  Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа.  Постоянно действащата  междуведомствена работна група, в която участват експерти от НАП, МВР, ДАНС, КФН и др. държавни ведомства, изготви Доклад за Национална оценка на риска, анализиращ вътрешните и външни рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. 
През февруари 2023 г. междуведомствената работна група прие доклад за актуализиране на Национална оценка на риска. 
Междуведомствената работна група извърши подробен преглед на констатираните от Комитета MOVEYVAL слабости в превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и изготви проект на Закон за изменение и допълнение на ЗМИП, чрез който да се отстранят тези слабости.
Непрекъснатото развитие на заплахите и уязвимостите в това отношение, налага периодичната актуализация на Националната оценка на риска. В резултат на приетия на 18.05.2022 г. доклад за България, в момента към страната ни се прилага “Процедура на засилен мониторинг” на Комитета MONEYVAL. Периодът на наблюдение от страна на FATF приключи през юни 2023 г., когато България докладва напредък, след което FATF ще прецени дали са налице основания да включи страната ни в поддържан от нея списък на държави под засилен мониторинг (т.нар. „сив списък“ на FATF).
Повече информация и подробности за резултатите от националната оценка могат да се видят на сайта на ДАНС - https://www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul/rezultatirisk-mitem-bg
Всички граждани и организации, които имат съмнения или информация за схеми за изпиране на пари и нередности в хазарта, могат да подават сигнали на специално създаден от НАП е- адрес: http://www.nap.bgillegal_gambling@nra.bg