Счетоводни и данъчни указания

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 179 от ЗКПО, определяне на авансови вноски за 2009 г., данъчно третиране на резултата от продажба на лек автомобил в предвид разпоредбите на ЗКПО. Осигуряване на собственика на дружеството.

Във връзка с постъпило запитване с Вх. № ……../.03.2009г. при дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” –……… , Ви уведомяваме следното:

Представена фактическа обстановка:
Основната дейност на местно юридическо лице е производство на оризова арпа – непреработена земеделска продукция. През 2008г. дружеството е получило субсидия от фонд «Земеделие». Извършена е продажба на лек автомобил на 29.12.2008г.
Поставени са следните въпроси:
1. Дружеството може ли да преотстъпва корпоративен данък по реда на чл. 179 от ЗКПО за получените парични средства - целева субсидия за ползване на поливна вода от производител на ориз от ДФ «Земеделие»?
2. Във връзка с извършената продажба на лек автомобил следва ли да се начисли амортизация на автомобила за м. 12.2008г. и следва ли да се преобразува финансовия резултат, тъй като в резултат на осъществената сделка е реализирана загуба?
3. Какви авансовите вноски дължим за 2009г. при условие, че оборота за 2008г. е над 500000 лв., а за 2007г. дружеството има реализирана печалба в размер на 2890 лева.?
4. Може ли собственика на капитала на дружеството да се осигурява като земеделски производител върху осигурителен доход в размер на 65 лева или върху 130 лева и какъв е редът за това?

По прилагане на ЗКПО.
Първи въпрос:
Данъчно задълженото лице ще получи отговор след съгласуване с ЦУ на НАП изразеното от Дирекция „ОУИ” гр. …… становище.
Втори въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗКПО, когато актив се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той се отписва от данъчния амортизационен план /ДАП/ в началото на месеца, през които се отписва за счетоводни цели. Според т. 11.1 от СС 16 „Дълготрайни материални активи” дълготраен материален актив се отписва при продажба. В конкретния случай продажбата е осъществена на 29.12.2008г. т.е. е налице правно основание за отписване за счетоводни цели през месец 12.2008г. Предвид конкретната фактическата обстановка и разпоредбата на материалния данъчен закон считаме, че данъчния амортизируем актив следва да се отпише от ДАП считано от 01.12.2008г. и следователно не следва да бъдат определяни данъчни амортизиции и признавани такива при формиране на данъчния финансов резултат при изготвяне на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.
Въпросът свързан с продажбата на лекия автомобил е зададен при неясна фактическа обстановка, не са приложени документи свързани със сделката и определяне на цената, по която е извършена продажбата. При тези обстоятелства изразяваме следното принципно становище:
Продажбата на дълготраен материален актив е сделка по смисъла на чл. 1 от Търговския закон. Като такава се подчинява на нормите на търговското право. В материалния данъчен закон са предвидени специални норми във връзка с ефекта в данъчния финансов резултат от различни търговски сделки и взаимоотношения. Съгласно чл. 15 и чл. 16, ал. 1 от ЗКПО търговските и финансовите взаимоотношения, както между свързани лица така и между несвързани лица следва да се извършват по пазарни цени и да са насочени към постигане на такъв икономически резултат, който не води до отклонение от данъчно облагане. В допълнителните разпоредби на ЗКПО - § 1, т. 14 чрез препратка към § 1, т. 8 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ е определено, че пазарна цена е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани. Методите за определяне на пазарни цени са определени в т. 10 от § 1 на ДР на ДОПК, а редът и начинът за прилагането им са регламентирани с Наредба № Н-9 от 14 август 2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени. Установяването на отклонение от пазарните цени се извършва след задълбочен анализ на редица показатели и дейности, съгласно цитираните по-горе нормативни актове.
Предвид гореизложеното, ако при продажбата на лекия автомобил е определена пазарна цена по смисъла на определението в данъчния закон ще се приеме, че сделката е сключена при условие, чието изпълнение не води до отклонение от данъчно облагане. Ако пазарната цена е различна от цената, на която е извършена продажбата ще се счете, че налице отклонение от данъчно облагане, при което данъчният финансов резултат се определя, без да се вземат под внимание тази сделка, условията или правна форма, а се взема под внимание данъчният финансов резултат, който би се получил при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени. При пазарна цена по-висока от цената, на която е извършена продажбата ще е налице отклонение от данъчно облагане по реда на чл. 15 /свързани лица/ и чл. 16 /несвързани лица/ от ЗКПО, при което ще следва счетоводния финансов резултат се коригира по реда на чл. 78 от ЗКПО със сумата на приходите и разходите, които е следвало да бъдат отчетени през текущата година съгласно изискванията на нормативен акт, но не са отчетени от данъчно задълженото лице.
Определянето на данъчния финансов резултат подлежи на последващ контрол от страна на органите по приходите. При прилагане на методите за определяне на пазарните цени органът по приходите може да събира и анализира допълнителна информация, различна от предоставената от задълженото лице, като например статистическа, борсова, митническа и всякаква друга необходима информация за анализите на сделките между свързани лица и сделки, чрез които се постига отклонение от данъчно облагане.

Трети въпрос:
По отношение на дължимите за 2009г. авансови вноски са приложими разпоредбите на Глава 14 „Авансови вноски” от ЗКПО.
Съгласно чл.83, ал.1 и ал.2 от ЗКПО данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък, като авансови вноски не правят:
1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000 лв.;
2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.
Нетните приходи съгласно определението дадено с § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводство /ЗСч/ са сумите от продажби на продукция, стоки и услуги, генерирани от обичайната дейност на предприятието, намалена с търговските отстъпки, отбивите, рабатите и данъка върху добавената стойност.
В конкретния случай през 2007 г. дружеството е реализирало печалба, а оборота за 2008г. е над 500 000 лв. Не са посочени данни за данъчния финансов резултат за 2008г.
При условие, че нетните приходи от продажби за 2008г. са над 200 000 лв. данъчно задълженото лице има задължение за внасяне на авансови вноски. Размерът на авансовите вноски, следва да бъде определен на база на данните от предходната година, тъй като законът не предвижда друг, различен от общия метод за изчисляването им. При формирана данъчна печалба по годишната данъчна декларация за 2008г. се правят месечни авансови вноски, които се определят по реда на чл. 86 от ЗКПО. Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1 от ЗКПО месечните авансови вноски се изчисляват по формулата посочена в закона като за периода от 01.04-31.12.2009г. размера на авансовата вноски се определя на базата на декларираната данъчна печалба от 2008г., а за периода от 01.01.-01.03.2009г. базата за определяне е декларираната данъчна печалба за 2007г. При определяне на авансовата вноска за месец април 2009г. следва да се имат предвид разпоредбите на алинеи 2 и 3 на чл. 86 от материалния закон, с които се определя специален начин за определяне конкретно на вноската за посочения месец.
Съгласно чл. 91 от ЗКПО на данъчно задължените лица, на които се преотстъпва корпоративен данък за текущата година, се преотстъпва и съответната част на дължимите авансови вноски, пропорционална на размера на преотстъпването – 60%. За дейността, за която лицето има право на преотстъпване на корпоративен данък, размерът на подлежащите за внасяне месечни авансови вноски от дейността производство на непреработената продукция за 2009 г. ще се изчисли въз основа на частта от облагаемата печалба, съответстваща на този вид дейност за 2008г., съответно 2007г. в съответната пропорция.
При положение, че дружеството извършва и друг вид дейност, за която не се преотстъпва корпоративен данък се правят месечни вноски на основата на декларираната данъчна печалба за съответната дейност.
При формирана данъчна загуба за 2008г. предприятието следва да определя тримесечни авансови вноски по реда на чл. 87 от закона като прилага разпоредбите на чл. 91 от ЗКПО.

По прилагане на КСО.
Четвърти въпрос:
На основание чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт подлежат регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.
Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители са самоосигуряващи се лица по смисъла на чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 7 от КСО, за които законодателят е въвел преференциален осигурителен режим:
 Осигурителните вноски за тези лица се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между 50 на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, а за лицата, които упражняват само земеделска дейност - върху месечен осигурителен доход между 25 на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година (чл. 6, ал. 7, т. 2 и т. 3 от КСО);
 Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, могат да внесат дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят (чл. 7, ал. 5 от КСО);
 Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл. 6, ал. 9 от КСО).
От този привилегирован режим на осигуряване могат да се възползват само физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба и са регистрирани по установения ред (§1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на КСО).
В разглеждания случай регистрираният земеделски производител не е физическото лице, собственик на едноличното търговско дружество, а самото дружество. Когато вписването в Регистъра на земеделските производители не е направено по ЕГН на физическото лице, а регистрационната карта на земеделския производител е издадена под ЕИК по БУЛСТАТ на търговското дружество, осигуряването на съдружниците или едноличният собственик на дружеството е по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО. Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО за съответната година. Тези лица определят окончателен размер на осигурителния си доход въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица съгласно чл. 6, ал. 8 от КСО.
« назад