Счетоводни и данъчни указания

Относно ЗДДС, чл. 114

Във връзка с ваше писмено запитване постъпило в дирекция ......., изразяваме следното становище :
Фактическа обстановка :
Съгласно сключен договор за доброволно здравно осигуряване на служителите на Р ЕАД, „Д” АД покрива изразходваните средства за извършени консултантски прегледи, изследвания, болнично лечение и стоматологична помощ след представяне документи посочени в договора: фактура с фискален бон, издаден от изпълнителя на медицинската помощ. На 22.01.2009 г. във връзка с извършена стоматологична услуга ви е издадена фактура от стоматолог, копие от която прилагате към запитването . В писмо от „Д” АД сте получили отговор, че представената ви фактура „ не отговаря на изискванията за съдържание на първични счетоводни документи и данъчни документи, съгласно Закона за счетоводството и Закона за данък върху добавената стойност” . В запитването посочвате дали са спазени изискванията на ЗС и ЗДДС при съставяне на фактурата и за предприемане на мерки по пълномощие.
Фактурата е писмен частен документ, който удостоверява стопанска операция между данъчнозадължени лица . Данъчните документи са първични счетоводни документи, носители на информация за осъществени стопански операции.
Първичнитe счетоводни документи съгласно разпоредбите на чл. 3 от ЗС се съставят на български език с арабски цифри и в левове. Те могат да се съставят и на съответния чужд език в чуждестранна валута в случаите на сделки, уговорени в чуждестранна валута с чуждестранни контрагенти.
Съгласно член 7, ал. 1 от Закона за счетоводството първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
5. име и фамилия на съставителя.
Съгласно член 7, ал. 3 от Закона за счетоводството приема се, че е налице документална обоснованост и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.
В същото време, съгласно чл.113 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице- доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка като фактурата трябва да съдържа задължителните реквизити , изброени в чл. 114 от ЗДДС.
Няма изискване нито в Закона за счетоводството, нито в Закона за данък върху добавената стойност относно формата на фактурата. Фактурата трябва да носи информацията посочена в чл. 114, ал. 1 от ЗДДС , както и по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.
Поправки и добавки в първичните счетоводни документи не се разрешават. Погрешно съставени първични счетоводни документи се анулират и се съставят нови (чл. 10 от ЗС).
Освен настоящия отговор по поставения от вас въпрос са издадени и УК1/14.02.2006 г. на Министерство на финансите относно съставяне на първични счетоводни документи по реда на Закона за счетоводството и указание № 91-00-288 от 26.09.2008 г. на ЦУ на НАП.
« назад