Счетоводни и данъчни указания

ОТНОСНО: Възникване на задължения за задължителни осигурителни вноски за периода след 01.01.2007 г. и възможността същите да бъдат установени с ревизионен акт, при условие, че възнагражденията не са нито начислени, нито изплатени.

В отговор на Ваше запитване, изразяваме следното становище:
Считано от 1.01.2007 год., осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии, определен със ЗБДОО за всяка календарна година и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход /чл. 6, ал. 3 от КСО/.
С новосъздадената ал. 3 на чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, в сила от 1 януари 2007 г. /§ 1, т. 4 от ПЗР на ЗБДОО за 2007 г., обн. ДВ, бр. 105 от 2006 г./ се въвежда краен срок за внасяне на задължителните осигурителни вноски в случаите, когато работодателят не е изплатил възнагражденията за съответния месец, а именно: до края на месеца, през който е извършено начисляването им. Относно реда за внасяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС” изпълнителният директор на НАП е издал указание - изх. № 24-00-9/01.02.2007 г., с което е направено следното уточнение: Осигурителят следва да удостовери датата на начисляването на възнагражденията – чрез съответните счетоводни справки и мемориални ордери, с направените хронологични записвания в счетоводните регистри.
По смисъла на чл. 110, ал. 2 от ДОПК ревизията е съвкупност от действия на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски.
От запитването става ясно, че в хода на проверката е установено, че за периода от 01.01.2007 г. до датата на извършване на същата трудовите възнаграждения на персонала не са както начислени, така и не са изплатени.
Предвид гореизложеното, когато при ревизия не са представени счетоводни справки и мемориални ордери, и не са направени хронологични записвания в счетоводните регистри, т.е. няма доказателства за начисляване и изплащане на трудови възнаграждения, органите по приходите не могат да установят и вменят задължения за задължителни осигурителни вноски, тъй като те не са възникнали.
« назад