Счетоводни и данъчни указания

Относно: реквизити на първични счетоводни документи.

По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-762/ 24.09.2007 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
В запитването е поставен въпрос следва ли в първичните счетоводни документи, издавани от дружеството, в т.ч. фактури да се съдържат данни за териториална дирекция (наименование и адрес), в която лицето е регистрирано.
Изискванията към съдържанието на първичните счетоводни документи се съдържат в разпоредбите на чл.7 от Закона за счетоводството (ЗСч). В т.З на чл.7, ал.1 е посочено, че първичният счетоводен документ следва да съдържа наименование, адрес и номер за идентификация по чл.84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на издателя и получателя.
С разпоредбата на чл.7, ал.8 от ЗСч е регламентирано, че адресът по ал.1, т.З е:
1. постоянният адрес - за физическите лица;
2. адресът на управление - за юридическите лица;
3. адресът за кореспонденция по ДОПК - за лицата, които нямат адрес на управление.
От цитираните по-горе законови разпоредби е видно, че няма изискване в първичните счетоводни документи да се посочва името и адреса на териториалната дирекция, в която лицето е регистрирано.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:


/МАРИЯ МУРГИНА/
« назад