Счетоводни и данъчни указания

Относно: писмено запитване до Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП)

Уважаема госпожо ………………….,

В НАП е постъпило писмо с вх………….16.01.2006г., в което поставяте въпроси, свързани със счетоводното отчитане и данъчното третиране на материални активи, свързани с Вашата дейност както и въпроси, свързани с отчитане на разходи за поддръжка на леки автомобили.
По силата на чл.10, т.10 от Закона за НАП, Изпълнителният директор на НАП “организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията”. Въпросите, свързани със счетоводното отчитане на активи не са от компетентността на НАП.
Предвид горното и поради обстоятелството, че поставените от Вас въпроси са изцяло уредени в действащото законодателство, изразявам следното принципно становище:

1. По отношение на необходимите документи за отчитане на стопанските операции /първи въпрос от Вашето писмо/, следва да отбележим, че в съответствие с т.8.5. от Счетоводен стандарт №2”Отчитане на стоково-материалните запаси /СМЗ/”, предприятията сами определят организацията за отчитане на разходите и начина за формиране на себестойността на продукцията и услугите. Тази организация е елемент на счетоводната политика на дадено предприятие. В цитирания стандарт са указани методите за заприхождаване и отписване на /СМЗ/, като избраният от предприятието метод следва най-пълно да отговаря на спецификата и характера на дейността му.
Документирането на разходите за количеството вложени материали за всяка проведена демонстрация се извършва от предприятието чрез съставяне на първичен счетоводен документ по реда на чл.7, ал.2 от Закона за счетоводството. Този документ следва да осигурява информация за количеството фактически разходвани материали при провеждане на демонстрацията, както и приложеният метод за отписване на СМЗ.
В Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ няма изисквания към първичните документи, различни от тези определени в Закона за счетоводството /ЗС/. Единственото изискване е за съблюдаване принципа за „документална обоснованост”, регламентиран в параграф 1, т.34 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО, съгласно който стопанските операции следва да се документират вярно и точно, посредством документи, съдържащи всички необходими реквизити по ЗС. Следователно, за Вашето дружество е налице задължение да изготвя или/и издава първични счетоводни документи по свое усмотрение, но които да съдържат всички минимални изисквания, определени за съответния документ в счетоводния закон.
Ако тези изисквания са надлежно изпълнени от Вашето дружество и при условие, че отчетените разходи за материали съответстват на определените разходни норми, то така документираните и отчетени счетоводни разходи следва да бъдат признати за данъчни цели.
2. По отношение на поставените въпроси, свързани с отчитането на разходите за гориво, поддръжка и амортизация на автомобили Ви уведомяваме следното. Съставяните от дружеството първични счетоводни документи трябва да отговарят напълно на разгледаните законови изисквания в т.1 от настоящото становище. Разбира се отчетеният разход за гориво трябва да съответства на техническата характеристика на съответния използван автомобил и заложената разходна норма от производителя. Отчетеният разход за амортизация също е необходимо да е съобразен с общите правила за определяне на облагаемата печалба, залегнали в правните норми на раздел І от Закона за корпоративното подоходно облагане, както и с изискванията при определяне на данъчно признатият размер на разходите за амортизации, установени чл.22 от ЗКПО.
Следва също така да имате предвид, че от че от 01.01.2006г. с 10% данък върху разходите се облагат разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на използвани от предприятието превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. Самото понятие “превозни средства” е регламентирано в пар.1, т.76 от ДР на ЗКПО.
3. По отношение на поставените въпроси относно счетоводното отчитане на дозиращите устройства, следва да имате предвид, че въз основа на предоставената информация не можем да вземем конкретно отношение по казуса.При отчитането им следва да се има предвид полезния живот на дозиращите устройства, т.е. доколко същите се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетни периоди, както и възприетият от дружеството минимален праг на същественост за признаване на дълготрайни материални активи/ДМА/. В този смисъл и с оглед казаното в т.1 от настоящото становище следва да определите дали същите са ДМА за Вашето дружество или попадат в обхвата на краткотрайните активи – стоково-материални запаси. В съответствие с направената класификация за тях ще бъдат приложими Счетоводен стандарт №16 “Дълготрайни материални активи” или респективно Счетоводен стандарт №2 ”Отчитане на стоково-материалните запаси.
Във връзка с данъчното третиране по ЗДДС на вноса на тези дозатори следва да имате предвид, че освобождаването от ДДС при внос стоки се регламентира с разпоредба на чл.59 от ЗДДС. Видно от информацията, изложена в запитването, в случаите на внос, осъществен от вашето дружество, разпоредбата на чл.59 от закона не е приложима.Стоян Марков,

Зам. изпълнителен директор -
Национална агенция за приходите
« назад