Счетоводни и данъчни указания

Относно: отписване на активи от данъчния амортизационен план

По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-151/04.12.2007г., изразявам следното становище:
Във Вашето запитване поставяте въпрос дали е приложима разпоредбата на чл.60, ал.З, т. 1 от ЗДДС в случаите на отписване на бракувани активи за счетоводни цели от счетоводния амортизационен план.
С оглед естеството на поставения въпрос считам, че същият се отнася до прилагането на ЗКПО, а не ЗДДС, предвид което настоящето становище ще са базира на разпоредбата на чл.60 от ЗКПО.
На първо място следва да се отбележи, че разпоредбата на чл.60, ал.З, т.1 от ЗКПО е променена като промяната влиза в сила от 01.01.2008г. Съгласно новата й редакция, от данъчния амортизационен план (ДАПл) не се отписват само данъчните амортизируеми активи, които са напълно амортизирани за счетоводни цели.
Това на практика означава, че при брак на данъчен дълготраен актив, доколкото е налице отписване за счетоводни цели и не е направено изключение при данъчното третиране, за данъчни цели ще се признава данъчната стойност на бракуваните активи още в момента на извършването на брака, т.е. - моментът на отписване и признаване за целите на данъчното облагане няма да се отлага във времето, както беше предвидено по реда на действащата през 2007г. разпоредба на чл.60.
Тъй като промяната в разпоредбата на чл.60, ал.З, т.1 е в сила от 01.01.2008г. възниква въпросът какво се случва със „заварените активи", за които към 31.12.2007г. е налице бракуване и отписване за счетоводни цели, но те на основание чл. 22, ал. 12, т. 2 от ЗКПО (отм.) и чл. 60, ал. З, т. 1 (в редакцията й до 31.12.2007г.) фигурират в ДАПл?

Отговор на този въпрос е даден с § 60 от ПЗР на ЗИДЗКПО (обн., ДВ бр. 110/2007г.), в който се съдържат три насоки за тези заварени случаи, а именно:
• Визираните активи се отписват от ДАПл към 1 януари 2008г.
" Разпоредбата на чл. 66, ал. 2 се прилага включително при определянето на тримесечните авансови вноски за 2008г. По същността си това означава, че при определяне на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат ще бъде намален с данъчната стойност на бракуваните активи.
• Предните две постановки не се прилагат за активи, които са отписани за счетоводни цели, защото са напълно амортизирани. Изключението е напълно резонно, тъй като и през 2008г. текста на чл. 60, ал. З, т. 1 от ЗКПО не позволява отписването на тези активи.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:


/МАРИЯ МУРГИНА/
« назад