Счетоводни и данъчни указания

относно: облагане на вътреобщностното придобиване по смисъла на новия Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2007 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-772/26.09.2007 г. Национална агенция за приходите Ви уведомява следното:
Според изложеното в запитването съгласно договор за счетоводни услуги обслужвате дружество с фирма "…………….." ЕООД. Последното е получател по доставка на стока от доставчик, установен на територията на държава-членка на ЕС.
Поставеният въпрос е свързан с документиране на вътреобщностното придобиване и издаваните по повод на това данъчни документи.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Обект на облагане с ДДС е всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, когато:
- е извършено от регистрирано лице или лице за което е възникнало задължение за
регистрация;
- са придобити нови превозни средства;
- са придобити акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно
незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС.
Съгласно чл. 13 от ЗДДС е налице вътреобщностно придобиване на стока, когато тя се изпраща или транспортира от територията на друга държава-членка до територията на България при следните хипотези:
- придобива се правото на собственост върху нея и доставчикът е данъчно задължено лице,
регистрирано за целите на ДДС в друга държава-членка;
- фактически се получава стоката и доставчикът е данъчно задължено лице, регистрирано
за целите на ДДС в друга държава-членка (при фактическо предоставяне на стока по договор, в
който е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката под отлагателно условие
или срок; при фактическо предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено
прехвърляне на правото на собственост върху стоката: при фактическото предоставяне на стока на
лице, което действа от свое име и за чужда сметка);
- придобива се ново превозно средство, независимо дали доставчикът е данъчно задължено
лице за целите на ДДС в друга държава-членка;
- получават се стоки от данъчно задължено лице, които ще се използват за целите на
неговата икономическа дейност и стоките са изпратени или транспортирани от или за сметка на
същото лице от територията на друга държава-членка, в която лицето е регистрирано по ЗДДС и
където стоките за произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени от него в
рамките на неговата икономическа дейност.
Мястото на изпълнение е на територията на България, когато:
- стоките пристигат и превозът им завършва на територията на България или
- лицето, което придобива стоките, е регистрирано по ЗДДС и е осъществило
придобиването им под идентификационен номер, издаден в България (чл. 62, ал. 2 от ЗДДС).

Данъчното събитие при вътреобщностното придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната (чл. 63, ал. 1 от ЗДДС).
Данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден от месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие (чл. 63, ал. З от ЗДДС).
Ако е издадена фактура преди 15-ия ден от месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата (чл. 63, ал. 4). Тази разпоредба не се прилага ако фактурата е издадена във връзка с направено плащане преди датата на възникване на данъчното събитие.
Следва да бъде съобразено обстоятелството, че реда за определянето на данъчната основа при вътреобщностното придобиване на стоки не се различава от реда за определянето й. ако доставката се извършваше на територията на България съгласно чл. 26 от ЗДДС. Тази данъчна основа не включва стойността на услугите по чл. 22, 23 и 24, за които лицето е задължено само да начисли данъка като платец по чл. 82 ЗДДС.
Съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗДДС начисляването на данъка при вътреобщностно придобиване се извършва с протокол, който се издава в срок от 5 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем и се включва в дневника за продажби за същия период. Срокът за издаване на протокол е променен /ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 01.01.2008г./, като същият следва да се издаде не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.
Ако лицето е регистрирано по ЗДДС на основание, различно от регистрация за ВОП и доколкото използва придобитите стоки за извършване на облагаеми доставки и не са налице ограниченията за ползване на данъчен кредит посочени в чл.70 от ЗДДС, то за начисления данък е налице право на приспадане на данъчен кредит, което се упражнява през данъчния период, през който е възникнало или в един от следващите три данъчни периода чрез посочване на протокола в дневника за покупките.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:


/МАРИЯ МУРГИНА/
« назад