Счетоводни и данъчни указания

относно: регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице

Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 94-М-318/07.12.2007 г., Национална агенция за приходите Ви уведомява следното:
Френската фирма е получател по счетоводни услуги по чл.21, ал.З от ЗДДС, като доставчика е българско дружество - акредитиран представител на Швейцарска фирма.
Поставен е въпрос дали френската фирма, регистрирана в друга държава членка трябва да се регистрира в България.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно чл.95, ал.2 от ЗДДС, на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя.
Облагаема доставка по смисъла на чл.12 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Доставката, по която получателят е платец на данъка по глава осма, не подлежи на облагане от доставчика.
Предвид гореизложеното, за френската фирма няма да възникне задължение за регистрация по ЗДДС, ако същата е само получател по услуги, за които данъка е изискуем от получателя.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:


/МАРИЯ МУРГИНА/
« назад