Счетоводни и данъчни указания

Относно: Прилагането на чл. 30, ал. 2 от ЗОДФЛ (отм.), в редакцията на закона, действаща през 2004 г. и 2005 г.

По повод Ваше писмо, постъпило в Националната агенция за приходите и заведено с вх. № ……………….. г., Ви уведомявам за следното:
На основание чл. 2, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (отм., ДВ, бр. 105/22. 12. 2006г.), в редакцията на закона действаща през 2004 г. и 2005 г., местните юридически лица се облагат с окончателен годишен данък (патентен данък), когато осъществяват дейностите, посочени в Закона за облагане на доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) и при условията на същия закон. За останалите дейности тези лица се облагат по реда на ЗКПО. Най-общо, патентният режим на облагане се прилага, когато едновременно са налице условията, визирани в чл. 30, ал. 1 от ЗОДФЛ(отм., ДВ, бр. 95/2006г.), а именно: извършване на дейност, посочена в чл. 31 и 32 от закона и годишен оборот за предходната година до 50 хил. лв. От друга страна, в разпоредбата на чл. 30, ал. 2 от ЗОДФЛ е предвидено изключение, при наличието на което облагането с окончателен годишен (патентен) данък не се прилага, независимо от наличието на цитираните условия. При прилагането на това изключение, следва да се съобразите с редакцията на разпоредбата, действаща за съответния данъчен период.
2004г.
Съгласно чл. 30, ал. 2 от ЗОДФЛ (изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.), когато в рамките на 12 последователни месеца едно лице е прекратило дейността по чл. 30. ал. 1 от закона и е образувало ново предприятие или е предприело дейност със същия или сходен предмет и сумарният оборот на двете е повече от 50 хил. лв. за 12 последователни месеца, от следващата календарна година за предприятието или дейността не се прилага ал. 1 . В този случай за новообразуваното предприятие или дейност се прилага общият ред на облагане от следващата данъчна година. Следователно, за да се приложи цитираната разпоредба в конкретния случай е необходимо лицето (ООД ………………") да е прекратило дейност, подлежаща на

облагане с окончателен годишен (патентен) данък и едновременно с това да е образувало ново предприятие (ЕООД) в рамките на 12 последователни месеца. В случай, че тези обстоятелства не са налице кумулативно разпоредбата на чл. 30. ад. 2 от ЗОДФЛ е неприложима за новообразуваното предприятие.
2005 г.
Съгласно чл. 30. ал. 2 от ЗОДФЛ (изм. - ДВ, бр. 108 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.), когато в рамките на 12 последователни месеца едно лице е прекратило дейност по чл. 30, ал. 1 и/или е образувало ново предприятие, което извършва дейност по чл. 31 и 32, и сумарният оборот на двете е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за предприятието не се прилага ал. 1. В тези случаи за новообразуваното предприятие се прилага общият ред на облагане от началото на текущата данъчна година. Очевидно, прилагането на чл. 30, ал. 2 от ЗОДФЛ в цитираната редакция е възможно при наличието на една от следните две хипотези:
1. Едно лице е прекратило дейност подлежаща на облагане с окончателен
годишен (патентен) данък и е образувало ново предприятие, което извършва дейност по
чл. 31 и 32 от закона и сумарният оборот на двете е повече от 50 хил. лв. за 12
последователни месеца; или
2. Едно лице е образувало ново предприятие, което извършва дейност по чл. 31 и
32 от закона и сумарният оборот на двете е повече от 50 хил. лв. за 12 последователни
месеца.
При наличието на една от двете хипотези за текущата данъчна година (2005 г.) новообразуваното предприятие не следва да се облага с окончателен годишен (патентен) данък, а по общия ред.
Предвид гореизложеното и описаната в писмото Ви фактическа обстановка, считам че е налице правно основание за прилагане на чл. 30, ал. 2 от ЗОДФЛ по отношение на предприятията, образувани през 2005 г. от юридическото л^ще ООД „…………………".

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:

/МАРИЯ МУРГИНА/
« назад