Счетоводни и данъчни указания

Относно: ЗДДС, чл.26 и 27, ППЗДДС, чл.81, ал.1, СС-20, ЗСч

Дружеството, което управлявате е с основна дейност продажба на непреработена животинска продукция – краве мляко. По силата на сключен договор с Държавен фонд „Земеделие” получавате периодично целева субсидия за произведено и продадено краве мляко.
Поставяте следните въпроси:
1. Следва ли върху получената субсидия да се начислява ДДС.
2. При отчитането на субсидията, кой момент следва да се приеме за възникване на данъчното събитие: моментът на подписване на договора или съгласно СС 20, т.3.4 от НСФОМСП – периода на получаване на паричните средства.
Желаете поставените въпроси да бъдат разгледани от гледна точка на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.
Предвид описаната фактическа обстановка в запитването Ви и изхождайки от действащата към момента нормативна уредба, изказваме следното принципно становище:

Данъчна основа по смисъла на ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данък, в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена.Тя е регламентирана с чл. 26 и чл. 27 от закона.
Съгласно чл. 26, ал. 2, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката от получателя или от трето лице, без данъка по този закон.
Текстът на чл.26, ал.3, т.2 от закона изисква така определената данъчна основа да се увеличи с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката.
В ЗДДС определението за "субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка" се съдържа в т. 15 на § 1 от ДР. Съгласно него такива са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с количеството, качеството или цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, тези предназначени единствено за покриване на загуби и финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
Изхождайки от горните норми, ако получената от Вас субсидия е пряко обвързана с цената на произведеното и продадено количество мляко, то с нея следва да се увеличи данъчната основа на доставката, върху която следва да се начисли данък добавена стойност.
Ако целта на получената субсидия е да покрие загуби от производството на мляко, да обезпечи разходите за това производство или за придобиването на активи, които не са обект на доставка за трети лица, това финансиране не следва да се включва в данъчната основа за облагане.
Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал.1, т.6 от Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/, регистрираните лица начисляват ДДС с протокол по чл.117, ал.2 от закона, при усвояване на финансирането (субсидията) по чл.16 от ППЗДДС.
Текстът на чл.16, ал.1 от ППЗДДС, урежда субсидиите да се приемат за усвоени, когато възникнат условията необходими за признаването им като приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
Съгласно чл.17 от Закона за счетоводството /ЗСч/ /Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) разходите и приходите се класифицират и представят във финансовите отчети при условията и по реда на приложимите счетоводни стандарти.
Данъчното третиране на финансиранията и субсидиите е представено в счетоводни стандарти СС 20-Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ и СС 41-Селско стопанство.
Съгласно даденото в СС 20 определение, под правителствено дарение следва да се разбира предоставянето на средства от правителството на дадено предприятие като компенсация за спазване от негова страна в миналото или в бъдеще на определени условия, отнасящи се до текущата дейност на предприятието.
Съгласно разпоредбата на т.3.2, б.”б” от СС-20 (доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.), финансирането се признава като приход в текущия период, когато е свързано с неамортизируеми активи - през периодите, през които са отразени разходите за изпълнение на условията по даренията.
Съгласно разпоредбата на т.3.4 от СС-20, финансиранията, получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби, се признават за приход през периода на получаването им.
В случаите, в които полученото правителствено финансиране е свързано с биологични активи и селскостопанска продукция, и е предоставено при определени условия, съгласно §4.2 от СС 41-Селско стопанство, то се признава за приход в периода на спазване на посочените условия.
Нормата на т.3.6. от СС-20 изисква признатата като приход част от правителствените субсидии да се представят в отчета за приходите и разходите на отделен ред.
Отчитането на държавните субсидии като приход за съответния отчетен период, означава, че те участват при формиране на счетоводния финансов резултат за този период, който е база за определяне на данъчния финансов резултат съгласно чл.18, ал.1 от ЗКПО.

На интернет-страницата на Националната агенция по приходите можете да намерите становище във връзка с данъчното третиране на финансиранията /субсидиите/ за целите на ЗДДС в писмо № 04-05-4 от 17.08.2007г.
« назад