Счетоводни и данъчни указания

Относно: Анулиране на документи

Уважаеми г-н ……………. ,

Във връзка с Ваше запитване с вх. № ……..2008 г., постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр.Бургас, изразяваме следното становище:

Представена е следната фактическа обстановка
Към запитването сте предоставили копие на две фактури, издадени през 2006г. от „Х” с една и съща дата , номер и стойност на доставката, но с различно описание на стоките, които се продават /предмет на сделката/ , както и различна единична цена. По обяснение на лицето, издало фактурите става въпрос за погрешно издаден документ и анулиране на същия, като е издадена нова фактура за доставката.
Поставени са следните въпроси:
1.Възможно ли е коригиране на дадена фактура, чрез използване на съответен програмен продукт и това представлява ли нарушение?
2. Какъв е реда за анулиране на фактура, издадена чрез използване на счетоводен програмен продукт?
Във връзка с така описаната фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
Формата на счетоводството се утвърждава от ръководителя на предприятието, като тя следва да осигурява синхронизирано осъществяване на хронологичното и систематичното/ аналитичното и синтетичното/ счетоводно отчитане- чл.12 от Закона за Счетоводството.
Съгласно чл.10 от Закона за счетоводството поправки и добавки в първичните счетоводни документи не се разрешават. Погрешно съставени първични счетоводни документи се анулират и се съставят нови. В тази връзка в ЗСч няма поставени други специфични изисквания по отношение на начина на анулиране на издаваните документи.
Съгласно чл.93 ал 6 и 7 от ЗДДС /отменен/ поправки и добавки в данъчни документи не се разрешават. Погрешно съставени или поправени данъчни документи се анулират. Същите документи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при лицето, издало документа. В случаите на анулиране се издават нови данъчни документи. Аналогична е и разпоредбата на чл.116 от ЗДДС в сила от 01.01.2007г.
В практиката често се допускат грешки, както при съставянето на данъчните документи, така и при отразяване на същите в отчетните регистри.Откриването на грешката може да стане веднага след издаването на документа или в по- късен етап. За различните случаи законодателството предвижда различен ред за отразяване на документите в отчетните регистри. Изискванията към записите при анулиране на документи са регламентирани в Приложение № 12 към чл. 75 от ППЗДДС /отм./ . При положение, че се анулира документ, в периода, които е издаден, той се описва в файла "PRODAGBI.TXT" на издателя, но полетата, описващи стойност се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). Документът не се описва в дневника за покупки на получателя. При положение, че се анулира документ, през период, по-късен от периода, в който е издаден, в съответния файл се създава втори запис, който е идентичен на първия запис, чрез който е описан документа във файла, с изключение на полетата "Вид на документа" и полетата, описващи стойност. В полето "Вид на документа" на втория запис се попълва код за анулиране на съответния документ, а в полетата, описващи стойност, се попълва стойност, която е равна по размер на съдържанието на съответното поле от първия запис във файла, но с противоположен знак. Не могат да се анулират вече анулирани документи. Не могат да се анулират записи, чрез които са анулирани документи.
Видно от всичко изложено по- горе законодателят е поставил изисквания относно начина на анулиране на документи и тяхното отразяване в регистрите, без да се интересува дали издаването на същите става ръчно или чрез автоматизиран счетоводен продукт. В тази връзка не са поставени и такива изисквания към технологията за анулиране при използването на счетоводен софтуер.
Самото анулиране на първични документи само по себе си не представлява нарушение на счетоводното и данъчно законодателство и затова за това действие не е предвидена санкция, дори когато анулирането е станало чрез използването на счетоводен програмен продукт.
Извън горепосоченото, следва да се прави разлика между погрешно съставени документи, които подлежат на анулиране и обстоятелствата, настъпването на които водят до обезсилване на данъчно събитие с обратна сила и следва да се документират с данъчни известия- виж чл. 95 ал3 от ЗДДС /отм./ Доказването на горните две хипотези става по реда на ДОПК с всички допустими от закона средства.ИА/ИА


Директор Дирекция „ОУИ” Бургас: ………
/Р.Дулева/
« назад