Коалиционното споразумение вече е официално подписано. Лидерите на четирите преговарящи формации сложиха подписите си под документа. Президентът връчи мандат на "Продължаваме промяната", а Кирил Петков го върна изпълнен.

Спираме се на част от заявените намерения на управляващата коалиция и по специално в данъчно-счетоводната област. По-долу можете да намерите линк към пълния текст на споразумението.


Глоби и за счетоводители, ако работодател и работник укриват осигуровки

Големи глоби и криминализиране на доплащането на ръка над официално договорените плащания за труд. Под санкции попадат работодателите, счетоводителите и работещите.
Това е записано в т. 43 от Приложение № 13: Труд и социална политика (стр. 76). За целта са планирани промени в Закона за частните съдебни изпълнители, ГПК, ДОПК и ЗСДВ в частта за принудително изпълнение и КСО в частта санкции/административни наказания при невнасяне на дължими осигуровки.

Коалицията е договорила още:

➤ Увеличаване прага за задължителна регистрация по ЗДДС до 100 хил. лв. с Бюджет 2023 г. и 160 хил. лв. за 2024 г. при строг контрол за свързаност и налагане на санкции. За целта се планира изменение на ЗДДС на два етапа с Бюджет 2023 г. и Бюджет 2024 г.

➤ Въвеждане на софтуерна фискализация чрез промяна на Н-18 в срок до 03.2022 г.

➤ Промяна във формата на месечните ДДС декларации - подаване на информация за касови наличности и на информация дали фактура е платена, неплатена или частично платена. Пояснено е, че това ще стане след широко обсъждане с всички заинтересовани страни.

➤ Изплащането на дивидент да е само по банков път. До момента законът позволява плащания на дивиденти до 10 хил. лева да могат да се извършват и в брой.

➤ Банките да подават данни към НАП за всички еднократни тегления в брой над 10 хил. лв.

➤ Приемане на Закон за държавния бюджет за 2022 г. в срок до края на януари 2022 г., като е планувана и актуализация до юли 2022 г. Бюджетен дефицит за 2022 г. - между 3,5 - 4,5%

➤ Минималната работна заплата (МРЗ) за 2022 г. да стане не по-малко от 700 лв. За бюджет 2023 МРЗ да се синхронизира с европейската директива относно минималната работна заплата.

➤ Максималният осигурителен доход да бъде обвързан с определен коефициент към средната работна заплата, след консултации със социалните партньори.

➤ Запазване на текущото семейно подоходно облагане през 2022 г. Да се осигурят необходимите финансови средства при съобразяване с препоръките на другите експертни комисии.

➤ Максималният размер на необлагаемата част на вноската в Трети стълб да стане 120 лева след съгласуване със социалните партньори;

➤ Премахване на данък върху лихви по депозити и застрахователни плащания;

➤ Премахване на данък уикенд;

Мерки 60/40 и 80/20 - анализ и запазване до края на 2022 г.

Планирани промени в Кодекса на труда:
- въвеждане на „автоматичен“ механизъм за ежегодно определяне на размера на минималната работна заплата за страната;
- увеличаване на заплащането на нощния труд;
- въвеждане на електронна форма на трудовите книжки;
- транспониране на Директивата за равновесието между професионалния и личния живот;
- прецизиране на уредбата на работата от разстояние.
Поставен срок - второ шестмесечие 2022 г.

Планирани промени в Кодекса за социално осигуряване:
- обвързване на максималния месечен размер на осигурителния доход с размера на средната работна заплата за страната;
- размерът на паричното обезщетение за отглеждането на дете до двегодишна възраст – да е не по-малък от размера на минималната работна заплата за страната;
- обвързване на размера на минималното паричното обезщетение за безработица с размера на минималната работна заплата за страната.
Поставен срок - второ шестмесечие на 2022 г.

Всички приложения на коалиционното споразумение:
Приложения 1 до 18
Приложениe 19