Във връзка със запитвания в групата ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ за поредността на погашенията на задълженията към НАП, г-н Росен Бъчваров направи следните уточнения:

Редът за погасяване на задължения, регламентиран в чл.169 от ДОПК не е променен. При подадена вече декларация по чл. 92 от ЗКПО с деклариран корпоративен данък и данък върху разходите, задълженията са вписани в данъчно-осигурителната сметка на лицето.

Ако лицето заплати сумата към бюджета и в данъчно осигурителната сметка липсва друго задължение с по-ранна дата на плащане, то сумата ще погаси съразмерно двата данъка, независимо от това, че срокът им на плащане е 30.06.2020 г.

Ако лицето подаде справка-декларация с дължим ДДС и след това преведе сумата по сметката за данъци, тя ще погаси дължимото ДДС, тъй като е с по-ранен срок на плащане, а именно 14.04.2020 г.

Аналогично с другите задължения – ДДФЛ по Декларация Образец № 6 или Декларацията по чл. 55 и чл. 201 от ЗДДФЛ и ЗКПО, както и за следващите месеци.

Обръщаме внимание, че на 01.04.2020 г. ще се появят задължения за авансови вноски, чийто срок за плащане е 15.04.2020 г.

В обобщение: Остава правилото, че първо следва да се декларира и после да се плаща. Съветваме да следите справката с актуалните задължения и срокове за плащане в е-услугата, за да съобразите поредността на плащанията.