Публикувани за 2022 г. са ЗБДОО, ЗБНЗОК и ЗДБРБ.

В тази връзка сме актуализирали:
•  Калкулаторите за заплати и
•  Раздел Справочник в сайта.

Обобщаваме основните промени от 01.04.2022 г.

Увеличава се месечният размер на минималната заплата за страната (МРЗ) на 710  лв.

Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", "ОЗМ", "Безработица" и здравноосигурителната вноска. Виж Осигуровки и данъци 2022 (таблица).

Променя се минималният осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.

Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 710 лв.

Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители на 710 лв.

Увеличава се максималният месечен размер на осигурителния доход от 3400 лв.

За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 355 лв. (увеличение)

За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 710 лв. (увеличение)

Промени има във вноските за фонд ТЗПБ по групи основни икономически дейности при запазване на минималната и максималната граница (0.4 - 1.1 на сто).

Запазва се нулева вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС).

Обезщетения от 01.04.2022 г.

Минимален дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. (увеличение), максимален размер – 85.71 лв. (увеличение)

Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 710 лв. (увеличение)

Размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.

Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при:
• временна неработоспособност – 18 календарни месеца;
• безработица – 24 календарни месеца;
• бременност и раждане – 24 календарни месеца;
• трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни месеца.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни.

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО.

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.