От 1 септември 2020 г. е в сила Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек.

Документът се основава на общоприетите принципи на координация на системите за социална сигурност - еднакво третиране на лицата, запазване на придобити права (износ на пенсии), прилагане на законодателството само на едната страна относно задължението за осигуряване, както и сумиране на осигурителните периоди, придобити съгласно правните разпоредби на двете страни, при преценяване правото на пенсии.

Благодарение на тях се постига равнопоставеност на гражданите на държавата, по чието законодателство произтичат задълженията и правата на пенсии. Освен това се гарантира, че пенсиите на правоимащите лица, отпуснати съгласно законодателството на една от страните, включително и тези, отпуснати по споразумението, няма да бъдат намалявани, изменяни, спирани или прекратявани, поради факта, че лицето пребивава или има престой на територията на другата договаряща се страна. Така, българските пенсии, както и добавките към тях, които са включени в материалния обхват на документа, ще могат се изплащат на територията на провинция Квебек, когато лицето, на което са отпуснати, пребивава или осъществява престой там.

По отношение на нашата страна споразумението включва разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите нормативни актове относно пенсиите за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност поради общо заболяване, както и наследствените пенсии, произтичащи от тях. За пенсиите, извън посочените, се прилага националното законодателство на всяка една от страните.

Споразумението ще се прилага за всички лица, които са били в обхвата на законодателството на едната или на двете страни, както и за лицата, чиито права произтичат от правата на осигурените лица, независимо от тяхното гражданство.