Заявленията за отпускане на парично обезщетение за безработица, както и декларациите за промяна в обстоятелствата за изплащане на обезщетението, се подават по електронен път към Националния осигурителен институт (НОИ).

Това става чрез две електронни административни услуги:

Използването им се реализира чрез въвеждането на квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт. Достъпни са на интернет сайта на институцията в рубрика „Е-услуги“/„Административни услуги“. За улеснение на потребителите на заглавната страница е поставен и банер „Електронни адм. услуги, въпроси, сигнали и жалби“, който препраща директно към тази рубрика.

След влизане в менюто, за да се подаде заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица, е необходимо да се посочи желаното териториално поделение на НОИ (ТП на НОИ), да се избере опция „е-Парични обезщетения за безработица“, а след това и желаната електронна административна услуга.

При подаване на декларация за промяна в обстоятелствата пътят е същият, като при избора на ТП на НОИ се посочва това, което е отпуснало и изплаща обезщетението.

След това на екрана се визуализира описание на услугата, с което желаещите да я ползват следва да се запознаят преди да преминат към попълване на електронната форма. След попълване и проверка за верността на данните, лицата, които притежават КЕП, подават своето заявление/декларация след натискане на бутон „Подпиши“, a тези, които притежават ПИК, издаден от НОИ - след натискане на бутон „Идентификация“.

След автоматичното завеждане на заявлението, на заявителя се изпраща съобщение, което съдържа информация за входящ номер - уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ, код за достъп и интернет адрес, чрез които лицето може да се информира за входираните заявления.

Длъжностното лице се произнася с разпореждане в 14-дневен срок от подаване на заявлението или от настъпване на съответните обстоятелства.

Съгласно разпоредбата на чл. 3а, ал. 1, т. 3 от КСО непроизнасянето в срок на длъжностните лица по причини, дължащи се на извънредното положение, не се смята за мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.