Какво се случи с разходите за парични обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване в условия на пандемия на коронавирус COVID-19?

Аналитичният отговор ще намерите в първия информационен бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за т. г., който вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката „За потребителя”/“Информационни материали”.

Друг материал в бюлетина има за цел да представи актуалната към 31 март 2021 г. статистическа информация относно изпълнението на мерките за запазване на заетостта. Първото плащане от НОИ бе направено на 15 април 2020 г. От тази дата до края на март т. г. са извършени общо 103 плащания, изплатената сума по предварителни данни надхвърля 1 милиард лева.

Въведено като противоепидемична мярка, служебното преизчисляване на пенсиите от страна на НОИ се оказа дотолкова действена мярка, че влезе като постоянен механизъм в социалноосигурителното законодателство. Очакваният брой на пенсиите, които ще бъдат преизчислени през 2021 г. въз основа на данните за допълнително придобит от работещите пенсионери осигурителен стаж, без лицата да подават заявления, доближава 300 000.

Във фокус продължават да бъдат опитите за злоупотреби с фондовете на държавното обществено осигуряване – нашумяла съдебна сага от Родопите с фалшифициране на документи за осигурителен стаж получи като логичен край окончателно произнасяне в полза на разпорежданията на териториалното поделение на НОИ в Смолян по т.нар. „неделински случаи“. Произнасянето в полза на административните решения на НОИ е нещо повече от пресечените конкретни опити за злоупотреби – налице е и възпиращ ефект върху изкушените да се сдобият по нечестен път с пенсионни права.