Днес официално бе открита Партньорска проверка на Националната статистическа система (НСС) на България в рамките на членството ѝ в Европейската статистическа система (ЕСС).

Тя ще се проведе в периода от 28 март до 1 април 2022 т.г. Участници в тази проверка са Националният статистически институт (НСИ) и още три институции - структурни звена от Националния осигурителен институт, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите. Те са органи на статистиката и имат важна роля в производството на европейска статистика. Изборът на институциите е направен според Методологията за партньорските проверки въз основа на комбинация от два критерия - количествен и качествен. Първият критерий е важност за европейската статистика, измерен в процент или обем от произвежданата европейска статистика, а вторият – оценка за значимостта на органа на статистиката от гледна точка на НСИ.

Ръководител на екипа за партньорската проверка е г-жа Марион Брун, доскоро генерален директор на статистическия офис на Финландия, която изтъкна наличието на достъпна, надеждна, релевантна и навременна статистическа информация като гарант за функционирането на демокрацията в съвременните общества. Тази информация трябва да бъде качествена и да бъде произвеждана по качествен начин. Затова в Европейския съюз е създаден Европейски кодекс за статистическата практика, именно изпълнението на чиито принципи се проверява в хода на партньорските проверки.

Методологията на партньорската проверка е единна за Евростат и всички държави - членки на ЕСС, и включва елементи на одит. Екипът, в който има и представител от ЕВРОСТАТ, посещава съответната държава, където извършва по-задълбочен преглед и се среща с широк кръг заинтересовани страни, в т.ч. представители на правителството, бизнеса, медиите, социалните партньори, академичната общност и други. Накрая проверяващият екип съставя окончателен доклад с препоръки, по който НСИ изготвя план за по-нататъшни действия, съобразени с препоръките.